Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển và quản lý xã hội, Phát triển xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Tác giả đã tổng hợp, phân tích, luận chứng và so sánh các vấn đề lý luận chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam, sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Tác giả đã tổng hợp, phân tích, luận chứng và so sánh các vấn đề lý luận chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam, sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được tác giả trình bày trong bốn phần. Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam. Phần này tác giả đề cập tới các nội dung, như: mô hình xã hội dân chủ; Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Mối quan hệ giữa mô hình xã hội dân chủ và mô hình xã hội chủ nghĩa). Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam (Phát triển con người; Phát triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hoá; Chủ nghĩa dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân). Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam (Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; Đảng cầm quyền). Phần thứ tư: Kế thừa và phát triển tư tưởng cơ bản Hồ Chí minh về mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới (Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về hệ thống động lực phát triển xã hội; Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam).

Các tin khác

Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển và quản lý xã hội, Phát triển xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Tác giả đã tổng hợp, phân tích, luận chứng và so sánh các vấn đề lý luận chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam, sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Tác giả đã tổng hợp, phân tích, luận chứng và so sánh các vấn đề lý luận chủ đạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam, sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được tác giả trình bày trong bốn phần. Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam. Phần này tác giả đề cập tới các nội dung, như: mô hình xã hội dân chủ; Mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Mối quan hệ giữa mô hình xã hội dân chủ và mô hình xã hội chủ nghĩa). Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí minh về động lực phát triển xã hội Việt Nam (Phát triển con người; Phát triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hoá; Chủ nghĩa dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân). Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam (Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; Đảng cầm quyền). Phần thứ tư: Kế thừa và phát triển tư tưởng cơ bản Hồ Chí minh về mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong công cuộc đổi mới (Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về mô hình phát triển xã hội Việt Nam; Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về hệ thống động lực phát triển xã hội; Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí minh về quản lý xã hội Việt Nam).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam