Tự do hoá tài chính - Một xu hướng mang tính toàn cầu

Bộ

Bùi Ngọc Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Tài chính, Toàn cầu hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Ngọc Sơn. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống quá trình tự do hoá tài chính để đưa ra những nhận định và đánh giá quá trình đó. Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm tận dụng được những lợi ích đồng thời loại bỏ những rủi ro mà tiến trình này đem lại. Mục tiêu cụ thể là: Tìm hiểu những cơ sở lý luận của quá trình tự do hoá tài chính; Thực trạng của quá trình tự do hoá tài chính trong hơn 3 thập kỷ qua đang diễn ra trên thế giới; Tìm ra những đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính; Tìm hiểu xem quá trình tự do hoá tài chính trên thế giới đã thể hiện ra trên những xu hướng nào? Nói cách khác là khái quát quá trình tự do hoá tài chính thành những xu thế hay mô hình cơ bản với những đặc trưng của chúng; Trình bày những tác động cơ bản mà quá trình tự do hoá tài chính đã đem lại cho nền kinh tế của các nước cũng như nền kinh tế thế giới nói chung; Đánh giá về nhân tố tự do hoá tài chính trong các cuộc khủng hoảng tài chính hiện đại: tại Châu Á năm 1997 và tại Mỹ năm 2008; Rút ra bài học hay kinh nghiệm cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Ngọc Sơn. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống quá trình tự do hoá tài chính để đưa ra những nhận định và đánh giá quá trình đó. Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm tận dụng được những lợi ích đồng thời loại bỏ những rủi ro mà tiến trình này đem lại. Mục tiêu cụ thể là: Tìm hiểu những cơ sở lý luận của quá trình tự do hoá tài chính; Thực trạng của quá trình tự do hoá tài chính trong hơn 3 thập kỷ qua đang diễn ra trên thế giới; Tìm ra những đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính; Tìm hiểu xem quá trình tự do hoá tài chính trên thế giới đã thể hiện ra trên những xu hướng nào? Nói cách khác là khái quát quá trình tự do hoá tài chính thành những xu thế hay mô hình cơ bản với những đặc trưng của chúng; Trình bày những tác động cơ bản mà quá trình tự do hoá tài chính đã đem lại cho nền kinh tế của các nước cũng như nền kinh tế thế giới nói chung; Đánh giá về nhân tố tự do hoá tài chính trong các cuộc khủng hoảng tài chính hiện đại: tại Châu Á năm 1997 và tại Mỹ năm 2008; Rút ra bài học hay kinh nghiệm cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong 5 chương. Chương 1: Những cơ sở lý luận của tự do hoá tài chính. Chương 2: Thực trạng và đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính. Chương 3: Những tác động chủ yếu của tự do hoá tài chính. Chương 4: Tính tất yếu của xu hướng tự do hoá tài chính toàn cầu và triển vọng đến 2020. Chương 5: Đề xuất quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

Các tin khác

Tự do hoá tài chính - Một xu hướng mang tính toàn cầu

Bộ

Bùi Ngọc Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Tài chính, Toàn cầu hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Ngọc Sơn. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống quá trình tự do hoá tài chính để đưa ra những nhận định và đánh giá quá trình đó. Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm tận dụng được những lợi ích đồng thời loại bỏ những rủi ro mà tiến trình này đem lại. Mục tiêu cụ thể là: Tìm hiểu những cơ sở lý luận của quá trình tự do hoá tài chính; Thực trạng của quá trình tự do hoá tài chính trong hơn 3 thập kỷ qua đang diễn ra trên thế giới; Tìm ra những đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính; Tìm hiểu xem quá trình tự do hoá tài chính trên thế giới đã thể hiện ra trên những xu hướng nào? Nói cách khác là khái quát quá trình tự do hoá tài chính thành những xu thế hay mô hình cơ bản với những đặc trưng của chúng; Trình bày những tác động cơ bản mà quá trình tự do hoá tài chính đã đem lại cho nền kinh tế của các nước cũng như nền kinh tế thế giới nói chung; Đánh giá về nhân tố tự do hoá tài chính trong các cuộc khủng hoảng tài chính hiện đại: tại Châu Á năm 1997 và tại Mỹ năm 2008; Rút ra bài học hay kinh nghiệm cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Bùi Ngọc Sơn. Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu một cách có hệ thống quá trình tự do hoá tài chính để đưa ra những nhận định và đánh giá quá trình đó. Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm tận dụng được những lợi ích đồng thời loại bỏ những rủi ro mà tiến trình này đem lại. Mục tiêu cụ thể là: Tìm hiểu những cơ sở lý luận của quá trình tự do hoá tài chính; Thực trạng của quá trình tự do hoá tài chính trong hơn 3 thập kỷ qua đang diễn ra trên thế giới; Tìm ra những đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính; Tìm hiểu xem quá trình tự do hoá tài chính trên thế giới đã thể hiện ra trên những xu hướng nào? Nói cách khác là khái quát quá trình tự do hoá tài chính thành những xu thế hay mô hình cơ bản với những đặc trưng của chúng; Trình bày những tác động cơ bản mà quá trình tự do hoá tài chính đã đem lại cho nền kinh tế của các nước cũng như nền kinh tế thế giới nói chung; Đánh giá về nhân tố tự do hoá tài chính trong các cuộc khủng hoảng tài chính hiện đại: tại Châu Á năm 1997 và tại Mỹ năm 2008; Rút ra bài học hay kinh nghiệm cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong 5 chương. Chương 1: Những cơ sở lý luận của tự do hoá tài chính. Chương 2: Thực trạng và đặc điểm của quá trình tự do hoá tài chính. Chương 3: Những tác động chủ yếu của tự do hoá tài chính. Chương 4: Tính tất yếu của xu hướng tự do hoá tài chính toàn cầu và triển vọng đến 2020. Chương 5: Đề xuất quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam