Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn các loại từ điển ngữ văn

Bộ

CT.09-33-04

Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Phương pháp luận về từ điển ngữ văn, Lý luận về từ điển ngữ văn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam”. Các tác giả đã tập trung khảo sát các từ điển đã và đang lưu hành trên thị trường sách để có cái nhìn thực tế về công tác biên soạn và xuất bản từ điển; Hệ thống hoá các công trình lý luận đã có về từ điển ngữ văn; Xây dựng những căn cứ lý luận có tính chất tổng quát về các loại từ điển ngữ văn; Xây dựng những định hướng lý luận cho các công trình biên soạn từ điển ngữ văn cụ thể trong tương lại; Giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản nhất về từ điển ngữ văn và phương pháp biên soạn các loại từ điển cụ thể.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam”. Các tác giả đã tập trung khảo sát các từ điển đã và đang lưu hành trên thị trường sách để có cái nhìn thực tế về công tác biên soạn và xuất bản từ điển; Hệ thống hoá các công trình lý luận đã có về từ điển ngữ văn; Xây dựng những căn cứ lý luận có tính chất tổng quát về các loại từ điển ngữ văn; Xây dựng những định hướng lý luận cho các công trình biên soạn từ điển ngữ văn cụ thể trong tương lại; Giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản nhất về từ điển ngữ văn và phương pháp biên soạn các loại từ điển cụ thể.

Đề tài đã tổng kết được vấn đề biên soạn từ điển ngữ văn của thế giới và Việt Nam về cả phương diện lý thuyết lẫn thực hành. Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống, mỗi chuyên đề đều có những kiến giải và đề xuất riêng của mình, nhằm hướng đến mục đích cao nhất là góp phần hoàn chỉnh hệ thống lý thuyết về từ điển ngữ văn, đồng thời xây dựng những căn cứ lý luận cho việc biên soạn các cuốn từ điển ngữ văn sau này.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn các loại từ điển ngữ văn

Bộ

CT.09-33-04

Nguyễn Thị Thanh Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Phương pháp luận về từ điển ngữ văn, Lý luận về từ điển ngữ văn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam”. Các tác giả đã tập trung khảo sát các từ điển đã và đang lưu hành trên thị trường sách để có cái nhìn thực tế về công tác biên soạn và xuất bản từ điển; Hệ thống hoá các công trình lý luận đã có về từ điển ngữ văn; Xây dựng những căn cứ lý luận có tính chất tổng quát về các loại từ điển ngữ văn; Xây dựng những định hướng lý luận cho các công trình biên soạn từ điển ngữ văn cụ thể trong tương lại; Giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản nhất về từ điển ngữ văn và phương pháp biên soạn các loại từ điển cụ thể.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Nga. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam”. Các tác giả đã tập trung khảo sát các từ điển đã và đang lưu hành trên thị trường sách để có cái nhìn thực tế về công tác biên soạn và xuất bản từ điển; Hệ thống hoá các công trình lý luận đã có về từ điển ngữ văn; Xây dựng những căn cứ lý luận có tính chất tổng quát về các loại từ điển ngữ văn; Xây dựng những định hướng lý luận cho các công trình biên soạn từ điển ngữ văn cụ thể trong tương lại; Giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản nhất về từ điển ngữ văn và phương pháp biên soạn các loại từ điển cụ thể.

Đề tài đã tổng kết được vấn đề biên soạn từ điển ngữ văn của thế giới và Việt Nam về cả phương diện lý thuyết lẫn thực hành. Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống, mỗi chuyên đề đều có những kiến giải và đề xuất riêng của mình, nhằm hướng đến mục đích cao nhất là góp phần hoàn chỉnh hệ thống lý thuyết về từ điển ngữ văn, đồng thời xây dựng những căn cứ lý luận cho việc biên soạn các cuốn từ điển ngữ văn sau này.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam