Một số đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của giai cấp nông dân Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông dân, Tâm lý học, Tâm lý xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ một số đặc điểm tâm lý của nông dân (nhận thức, thái độ, niềm tin, tâm trạng và hành vi) được nảy sinh bởi tác động của việc thực hiện một số chính sách (thu hồi đất, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất sản xuất, chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn và chính sách cứu trợ xã hội).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ một số đặc điểm tâm lý của nông dân (nhận thức, thái độ, niềm tin, tâm trạng và hành vi) được nảy sinh bởi tác động của việc thực hiện một số chính sách (thu hồi đất, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất sản xuất, chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn và chính sách cứu trợ xã hội).

Nội dung nghiên cứu của đề tài đề cập tới những vấn đề: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về đặc điểm tâm lý của giai cấp nông dân Việt Nam. Nghiên cứu những biểu hiện của một số đặc điểm tâm lý cơ bản của giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010, được nảy từ việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục và an sinh xã hội ở nông thôn. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Đề xuất một số giải pháp làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước về đất đai, y tế, giáo dục và an sinh xã hội dành cho nông thôn, nông nghiệp, nông dân.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận và đặc điểm tâm lý xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Chương 2: Phương pháp và khách thể nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực tiễn về đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của giai cấp nông dân.

Các tin khác

Một số đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của giai cấp nông dân Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông dân, Tâm lý học, Tâm lý xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ một số đặc điểm tâm lý của nông dân (nhận thức, thái độ, niềm tin, tâm trạng và hành vi) được nảy sinh bởi tác động của việc thực hiện một số chính sách (thu hồi đất, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất sản xuất, chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn và chính sách cứu trợ xã hội).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ một số đặc điểm tâm lý của nông dân (nhận thức, thái độ, niềm tin, tâm trạng và hành vi) được nảy sinh bởi tác động của việc thực hiện một số chính sách (thu hồi đất, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân bị thu hồi đất sản xuất, chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn và chính sách cứu trợ xã hội).

Nội dung nghiên cứu của đề tài đề cập tới những vấn đề: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về đặc điểm tâm lý của giai cấp nông dân Việt Nam. Nghiên cứu những biểu hiện của một số đặc điểm tâm lý cơ bản của giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010, được nảy từ việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục và an sinh xã hội ở nông thôn. Dự báo xu hướng biến đổi tâm lý xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Đề xuất một số giải pháp làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách của Đảng và Nhà nước về đất đai, y tế, giáo dục và an sinh xã hội dành cho nông thôn, nông nghiệp, nông dân.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận và đặc điểm tâm lý xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Chương 2: Phương pháp và khách thể nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực tiễn về đặc điểm tâm lý xã hội cơ bản của giai cấp nông dân.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam