Thông tin chuyên đề về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và các vấn đề đặt ra

Bộ

Phạm Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2010 - 16/04/2024

Nhân cách

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Thu Trang. Mục đích của nhiệm vụ là giới thiệu, thông tin một cách tương đối có hệ thống về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và luận giải những vấn đề đặt ra qua việc nghiên cứu nhân cách. Lựa chọn, sắp xếp, khái quát thành hệ thống liên hệ lẫn nhau của những học thuyết, những vấn đề, những quan niệm, khái niệm về nhân cách làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc chuyên ngành về nhân cách.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Thu Trang. Mục đích của nhiệm vụ là giới thiệu, thông tin một cách tương đối có hệ thống về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và luận giải những vấn đề đặt ra qua việc nghiên cứu nhân cách. Lựa chọn, sắp xếp, khái quát thành hệ thống liên hệ lẫn nhau của những học thuyết, những vấn đề, những quan niệm, khái niệm về nhân cách làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc chuyên ngành về nhân cách.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 2 chương. Chương 1: Một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách (Xu hướng nghiên cứu về nhân cách ở phương Tây; Xu hướng nghiên cứu Macxit về nhân cách). Chương 2: Các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu nhân cách (Vấn đề định nghĩa khái niệm nhân cách; Vấn đề mối quan hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong nhân cách; Vấn đề hình thành và phát triển nhân cách; Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam hiện nay).
Các tin khác

Thông tin chuyên đề về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và các vấn đề đặt ra

Bộ

Phạm Thu Trang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2010 - 16/04/2024

Nhân cách

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Thu Trang. Mục đích của nhiệm vụ là giới thiệu, thông tin một cách tương đối có hệ thống về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và luận giải những vấn đề đặt ra qua việc nghiên cứu nhân cách. Lựa chọn, sắp xếp, khái quát thành hệ thống liên hệ lẫn nhau của những học thuyết, những vấn đề, những quan niệm, khái niệm về nhân cách làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc chuyên ngành về nhân cách.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Phạm Thu Trang. Mục đích của nhiệm vụ là giới thiệu, thông tin một cách tương đối có hệ thống về một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách và luận giải những vấn đề đặt ra qua việc nghiên cứu nhân cách. Lựa chọn, sắp xếp, khái quát thành hệ thống liên hệ lẫn nhau của những học thuyết, những vấn đề, những quan niệm, khái niệm về nhân cách làm cơ sở cho những nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc chuyên ngành về nhân cách.

Nội dung của nhiệm vụ được trình bày trong 2 chương. Chương 1: Một số học thuyết tiêu biểu về nhân cách (Xu hướng nghiên cứu về nhân cách ở phương Tây; Xu hướng nghiên cứu Macxit về nhân cách). Chương 2: Các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu nhân cách (Vấn đề định nghĩa khái niệm nhân cách; Vấn đề mối quan hệ giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội trong nhân cách; Vấn đề hình thành và phát triển nhân cách; Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam hiện nay).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam