Pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương

Bộ

Bùi Xuân Đức

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 24/04/2024

Pháp luật, Bộ máy nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến giải khoa học về hoàn chỉnh  hình thức và nội dung của hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phạm vi địa phương và góp phần vào công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước nói chung.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến giải khoa học về hoàn chỉnh  hình thức và nội dung của hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phạm vi địa phương và góp phần vào công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước nói chung.

Các tin khác

Pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương

Bộ

Bùi Xuân Đức

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/2001 - 24/04/2024

Pháp luật, Bộ máy nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến giải khoa học về hoàn chỉnh  hình thức và nội dung của hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phạm vi địa phương và góp phần vào công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước nói chung.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Xuân Đức. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với việc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước ở địa phương, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến giải khoa học về hoàn chỉnh  hình thức và nội dung của hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước phạm vi địa phương và góp phần vào công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước nói chung.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam