Bối cảnh mới về tôn giáo quốc tế và khu vực và tác động đến tôn giáo Việt Nam

Bộ

CT 09-19-03

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Cường. Đề tài có mã số CT 09-19-03, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả: Báo cáo tổng hợp 235 trang, báo cáo tóm tắt 51 trang, kiến nghị 10 trang.
Các tin khác

Bối cảnh mới về tôn giáo quốc tế và khu vực và tác động đến tôn giáo Việt Nam

Bộ

CT 09-19-03

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Cường. Đề tài có mã số CT 09-19-03, được thực hiện trong 2 năm (2009-2010) với kết quả: Báo cáo tổng hợp 235 trang, báo cáo tóm tắt 51 trang, kiến nghị 10 trang.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam