Số hóa tư liệu cổ, quý hiếm được lưu giữ từ trước 1957 (ảnh chụp trước 1957, sắc phong, tài liệu quý hiếm các ngữ)

Bộ

Đặng Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Số hóa, Tài liệu quý, Sắc phong

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm bảo quản lâu dài các nguồn tư liệu cổ, quý hiếm đang có nguy cơ bị hư hại bằng phương pháp số hóa. Tăng cường khả năng quản lý và khai thác hợp lý nguồn tư liệu này trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo khả năng truy cập trên mạng Internet khi có điều kiện.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm bảo quản lâu dài các nguồn tư liệu cổ, quý hiếm đang có nguy cơ bị hư hại bằng phương pháp số hóa. Tăng cường khả năng quản lý và khai thác hợp lý nguồn tư liệu này trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo khả năng truy cập trên mạng Internet khi có điều kiện.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ gồm: nghiên cứu và thiết kế khổ mẫu mô tả dữ liệu cho ba dạng tài liệu ảnh, sắc phong và tài liệu các ngữ theo chuẩn VNMARC, MARC21 hoặc chuẩn Dublin Core. Khảo sát, phân tích và lựa chọn giải pháp phần mềm để quản lý và phục vụ tra cứu khai thác các tài liệu số hóa, đảm bảo khả năng vận hành các cơ sở dữ liệu trên mạng Intranet/ Internet sau này. Thiết kế và cài đặt phần mềm trên hệ thống mạng LAN của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Triển khai nhập dữ liệu thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm, trên cơ sở đó hiệu chỉnh thiết kế phù hợp với yêu cầu. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nhập tin và tập huấn hướng dẫn. Xây dựng quy trình công nghệ triển khai công tác số hóa. Số hóa tài liệu dạng ảnh, sắc phong và tài liệu văn bản các ngữ. Xây dựng các cơ sở dữ liệu (các bộ sưu tập số hóa) về ảnh, tài liệu các ngữ và sắc phong. Tích hợp dữ liệu và đưa ra khai thác trên mạng LAN (có khả năng truy cập trên Internet khi có điều kiện về tài chính và thiết bị ổn định).

Các tin khác

Số hóa tư liệu cổ, quý hiếm được lưu giữ từ trước 1957 (ảnh chụp trước 1957, sắc phong, tài liệu quý hiếm các ngữ)

Bộ

Đặng Thị Thanh Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Số hóa, Tài liệu quý, Sắc phong

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm bảo quản lâu dài các nguồn tư liệu cổ, quý hiếm đang có nguy cơ bị hư hại bằng phương pháp số hóa. Tăng cường khả năng quản lý và khai thác hợp lý nguồn tư liệu này trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo khả năng truy cập trên mạng Internet khi có điều kiện.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đặng Thị Thanh Hà. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm bảo quản lâu dài các nguồn tư liệu cổ, quý hiếm đang có nguy cơ bị hư hại bằng phương pháp số hóa. Tăng cường khả năng quản lý và khai thác hợp lý nguồn tư liệu này trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo khả năng truy cập trên mạng Internet khi có điều kiện.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ gồm: nghiên cứu và thiết kế khổ mẫu mô tả dữ liệu cho ba dạng tài liệu ảnh, sắc phong và tài liệu các ngữ theo chuẩn VNMARC, MARC21 hoặc chuẩn Dublin Core. Khảo sát, phân tích và lựa chọn giải pháp phần mềm để quản lý và phục vụ tra cứu khai thác các tài liệu số hóa, đảm bảo khả năng vận hành các cơ sở dữ liệu trên mạng Intranet/ Internet sau này. Thiết kế và cài đặt phần mềm trên hệ thống mạng LAN của Viện Thông tin Khoa học xã hội. Triển khai nhập dữ liệu thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm, trên cơ sở đó hiệu chỉnh thiết kế phù hợp với yêu cầu. Biên soạn tài liệu hướng dẫn nhập tin và tập huấn hướng dẫn. Xây dựng quy trình công nghệ triển khai công tác số hóa. Số hóa tài liệu dạng ảnh, sắc phong và tài liệu văn bản các ngữ. Xây dựng các cơ sở dữ liệu (các bộ sưu tập số hóa) về ảnh, tài liệu các ngữ và sắc phong. Tích hợp dữ liệu và đưa ra khai thác trên mạng LAN (có khả năng truy cập trên Internet khi có điều kiện về tài chính và thiết bị ổn định).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam