Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngoại giao, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực trong thập kỷ sắp tới thông qua mối quan hệ Mỹ - ASEAN; với các mối quan hệ quốc tế, khu vực, sự phát triển của Mỹ, ASEAN và một số nước lớn khác trong thập kỷ tới sẽ khiến Mỹ có những điều chỉnh chiến lược như thế nào đối với khu vực các nước ASEAN; những cơ sở định hướng, nội dung và tác động của những điều chỉnh đó đối với thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; quan hệ Việt - Mỹ trước những điều chỉnh đó và một số khuyến nghị định hướng đối sách của Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực trong thập kỷ sắp tới thông qua mối quan hệ Mỹ - ASEAN; với các mối quan hệ quốc tế, khu vực, sự phát triển của Mỹ, ASEAN và một số nước lớn khác trong thập kỷ tới sẽ khiến Mỹ có những điều chỉnh chiến lược như thế nào đối với khu vực các nước ASEAN; những cơ sở định hướng, nội dung và tác động của những điều chỉnh đó đối với thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; quan hệ Việt - Mỹ trước những điều chỉnh đó và một số khuyến nghị định hướng đối sách của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế và khu vực của quan hệ Mỹ - ASEAN hiện nay và triển vọng đến năm 2020 (Bối cảnh chung; bối cảnh quốc tế và khu vực - những khía cạnh kinh tế; bối cảnh quốc tế và khu vực – vai trò của Mỹ).

Chương 2: Thực trạng quan hệ Mỹ - ASEAN (Chính sách và quan hệ Mỹ - ASEAN; Quan hệ kinh tế và sáng kiến kinh doanh ASEAN của Mỹ; Quan hệ chính trị, an ninh quân sự của Mỹ với ASEAN và những điều chỉnh chiến lược).

Chương 3: Triển vọng quan hệ Mỹ - ASEAN (Triển vọng quan hệ kinh tế Mỹ - ASEAN; triển vọng quan hệ an ninh chính trị Mỹ - ASEAN).

Các tin khác

Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngoại giao, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực trong thập kỷ sắp tới thông qua mối quan hệ Mỹ - ASEAN; với các mối quan hệ quốc tế, khu vực, sự phát triển của Mỹ, ASEAN và một số nước lớn khác trong thập kỷ tới sẽ khiến Mỹ có những điều chỉnh chiến lược như thế nào đối với khu vực các nước ASEAN; những cơ sở định hướng, nội dung và tác động của những điều chỉnh đó đối với thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; quan hệ Việt - Mỹ trước những điều chỉnh đó và một số khuyến nghị định hướng đối sách của Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực trong thập kỷ sắp tới thông qua mối quan hệ Mỹ - ASEAN; với các mối quan hệ quốc tế, khu vực, sự phát triển của Mỹ, ASEAN và một số nước lớn khác trong thập kỷ tới sẽ khiến Mỹ có những điều chỉnh chiến lược như thế nào đối với khu vực các nước ASEAN; những cơ sở định hướng, nội dung và tác động của những điều chỉnh đó đối với thế giới, khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; quan hệ Việt - Mỹ trước những điều chỉnh đó và một số khuyến nghị định hướng đối sách của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế và khu vực của quan hệ Mỹ - ASEAN hiện nay và triển vọng đến năm 2020 (Bối cảnh chung; bối cảnh quốc tế và khu vực - những khía cạnh kinh tế; bối cảnh quốc tế và khu vực – vai trò của Mỹ).

Chương 2: Thực trạng quan hệ Mỹ - ASEAN (Chính sách và quan hệ Mỹ - ASEAN; Quan hệ kinh tế và sáng kiến kinh doanh ASEAN của Mỹ; Quan hệ chính trị, an ninh quân sự của Mỹ với ASEAN và những điều chỉnh chiến lược).

Chương 3: Triển vọng quan hệ Mỹ - ASEAN (Triển vọng quan hệ kinh tế Mỹ - ASEAN; triển vọng quan hệ an ninh chính trị Mỹ - ASEAN).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam