Quan hệ dân tộc ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2010 - 16/04/2024

Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vương Xuân Tình và TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong năm 2010 với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 143 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vương Xuân Tình và TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong năm 2010 với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 143 trang.

Các tin khác

Quan hệ dân tộc ở vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Minh, Vương Xuân Tình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2010 - 16/04/2024

Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vương Xuân Tình và TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong năm 2010 với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 143 trang.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vương Xuân Tình và TS. Nguyễn Văn Minh. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản của các tộc người ở Việt Nam”, được thực hiện trong năm 2010 với kết quả là: 01 Báo cáo tổng hợp 143 trang.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam