Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam (giai đoạn 2011-2020)

Bộ

Nguyễn Ngọc Mai

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển con người, Việt Nam, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Mai Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá sự tác động của ba vấn đề xã hội (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thông qua tài liệu thống kê và các kết quả nghiên cứu liên ngành, chuyên ngành. Nhận định khuynh hướng tồn tại chủ yếu của vấn đề: lao động việc làm, vấn đề xã hội trong di dân tái định cư và vấn đề an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2010-2020. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại của 3 vấn đề xã hội cơ bản nêu trên vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Mai Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá sự tác động của ba vấn đề xã hội (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thông qua tài liệu thống kê và các kết quả nghiên cứu liên ngành, chuyên ngành. Nhận định khuynh hướng tồn tại chủ yếu của vấn đề: lao động việc làm, vấn đề xã hội trong di dân tái định cư và vấn đề an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2010-2020. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại của 3 vấn đề xã hội cơ bản nêu trên vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung phân tích mối quan hệ giữa các vấn đề (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) với nhau và với phát triển con người ở Việt Nam. Tìm hiểu một số kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội: lao động việc làm, di dân tái định cư và an toàn thực phẩm vì mục tiêu phát triển con người trong khu vực và trên thế giới, kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam. Và đánh giá tình hình phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020 thông qua tài liệu thống kê và những nghiên cứu điều tra định tính.

Các tin khác

Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam (giai đoạn 2011-2020)

Bộ

Nguyễn Ngọc Mai

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển con người, Việt Nam, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Mai Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá sự tác động của ba vấn đề xã hội (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thông qua tài liệu thống kê và các kết quả nghiên cứu liên ngành, chuyên ngành. Nhận định khuynh hướng tồn tại chủ yếu của vấn đề: lao động việc làm, vấn đề xã hội trong di dân tái định cư và vấn đề an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2010-2020. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại của 3 vấn đề xã hội cơ bản nêu trên vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Mai Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá sự tác động của ba vấn đề xã hội (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thông qua tài liệu thống kê và các kết quả nghiên cứu liên ngành, chuyên ngành. Nhận định khuynh hướng tồn tại chủ yếu của vấn đề: lao động việc làm, vấn đề xã hội trong di dân tái định cư và vấn đề an toàn thực phẩm trong giai đoạn 2010-2020. Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục những tồn tại của 3 vấn đề xã hội cơ bản nêu trên vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung phân tích mối quan hệ giữa các vấn đề (lao động việc làm, an toàn thực phẩm và giải phóng mặt bằng) với nhau và với phát triển con người ở Việt Nam. Tìm hiểu một số kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xã hội: lao động việc làm, di dân tái định cư và an toàn thực phẩm vì mục tiêu phát triển con người trong khu vực và trên thế giới, kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam. Và đánh giá tình hình phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020 thông qua tài liệu thống kê và những nghiên cứu điều tra định tính.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam