Những vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Thị Tố Quyên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Tố Quyên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đưa ra cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa  nông nghiệp, nông thôn, nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong mối quan hệ đó trên tư duy liên ngành, đứng trên tổng thể toàn nền kinh tế kinh tế để xem xét vấn đề của một ngành nhằm tránh được cách nhìn thiên lệch và phiến diện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Tố Quyên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đưa ra cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa  nông nghiệp, nông thôn, nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong mối quan hệ đó trên tư duy liên ngành, đứng trên tổng thể toàn nền kinh tế kinh tế để xem xét vấn đề của một ngành nhằm tránh được cách nhìn thiên lệch và phiến diện.

Đánh giá khách quan thực trạng một số điểm nổi bật trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam thời gian từ năm 2000 đến nay. Làm rõ những vấn đề còn tồn tại, yếu kém trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua đó đi tìm nguyên nhân chính của những tồn tại đó.

Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế. Làm rõ vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân  trong mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020. Từ đó chỉ ra cơ hội, thách thức mới của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong điều kiện mới với mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020.

Nhận định xu thế phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam đến năm 2011-2020. Đề xuất quan điểm và gợi ý hướng giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Việt Nam trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020 sao cho phù hợp với nội lực của khu vực kinh tế này nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững và đời sống nông dân ngày càng nâng cao.

Các tin khác

Những vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Thị Tố Quyên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Tố Quyên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đưa ra cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa  nông nghiệp, nông thôn, nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong mối quan hệ đó trên tư duy liên ngành, đứng trên tổng thể toàn nền kinh tế kinh tế để xem xét vấn đề của một ngành nhằm tránh được cách nhìn thiên lệch và phiến diện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Tố Quyên. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đưa ra cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa  nông nghiệp, nông thôn, nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong mối quan hệ đó trên tư duy liên ngành, đứng trên tổng thể toàn nền kinh tế kinh tế để xem xét vấn đề của một ngành nhằm tránh được cách nhìn thiên lệch và phiến diện.

Đánh giá khách quan thực trạng một số điểm nổi bật trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam thời gian từ năm 2000 đến nay. Làm rõ những vấn đề còn tồn tại, yếu kém trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Qua đó đi tìm nguyên nhân chính của những tồn tại đó.

Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế. Làm rõ vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân  trong mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020. Từ đó chỉ ra cơ hội, thách thức mới của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam trong điều kiện mới với mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020.

Nhận định xu thế phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam đến năm 2011-2020. Đề xuất quan điểm và gợi ý hướng giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở Việt Nam trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020 sao cho phù hợp với nội lực của khu vực kinh tế này nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững và đời sống nông dân ngày càng nâng cao.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam