Khảo sát thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông Hà Nội

Bộ

Nguyễn Phương Hoa

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 13/04/2024

Tâm lý học, Giáo dục

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Phương Hoa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát thực tiễn thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông tại địa bàn Hà Nội và tìm hiểu một số nhân tố gây tác động đến việc làm xuất hiện những rối nhiễu hành vi của nhóm đối tượng này. Từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế những biểu hiện rối nhiễu ở các em học sinh lứa tuổi phổ thông .

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Phương Hoa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát thực tiễn thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông tại địa bàn Hà Nội và tìm hiểu một số nhân tố gây tác động đến việc làm xuất hiện những rối nhiễu hành vi của nhóm đối tượng này. Từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế những biểu hiện rối nhiễu ở các em học sinh lứa tuổi phổ thông .

Các tin khác

Khảo sát thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông Hà Nội

Bộ

Nguyễn Phương Hoa

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

01/01/2001 - 13/04/2024

Tâm lý học, Giáo dục

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Phương Hoa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát thực tiễn thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông tại địa bàn Hà Nội và tìm hiểu một số nhân tố gây tác động đến việc làm xuất hiện những rối nhiễu hành vi của nhóm đối tượng này. Từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế những biểu hiện rối nhiễu ở các em học sinh lứa tuổi phổ thông .

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Phương Hoa. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát thực tiễn thực trạng rối nhiễu hành vi của học sinh trung học phổ thông tại địa bàn Hà Nội và tìm hiểu một số nhân tố gây tác động đến việc làm xuất hiện những rối nhiễu hành vi của nhóm đối tượng này. Từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế những biểu hiện rối nhiễu ở các em học sinh lứa tuổi phổ thông .

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam