Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Philippines giai đoạn 2011 - 2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

CT-09-28-07

Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài là một trong bảy đề tài nhánh của Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2011- 2020 và tác động của chúng đến Việt Nam” mã số CT-09-28. Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính: nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật ở Philippines giai đoạn 2001 - 2010; Dự báo những vấn đề nổi bật của chính trị, kinh tế Philippines từ 2010 đến 2020; Trên cơ sở đó dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Philippines.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài là một trong bảy đề tài nhánh của Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2011- 2020 và tác động của chúng đến Việt Nam” mã số CT-09-28. Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính: nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật ở Philippines giai đoạn 2001 - 2010; Dự báo những vấn đề nổi bật của chính trị, kinh tế Philippines từ 2010 đến 2020; Trên cơ sở đó dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Philippines.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong ba chương. Chương 1: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Philippines giai đoạn 2001 - 2010, chương này khái quát tình hình chính trị, kinh tế giai đoạn 2001 - 2010; Những vấn đề chính trị - an ninh nổi bật; Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật.

Chương 2: Xu hướng biến đổi chính trị, kinh tế của Philippines đến năm 2020: đề cập tới năm 2010 và những nhân tố tác động đến xu hướng chính trị, kinh tế của Philippines đến năm 2020; Dự báo bức tranh chính trị - an ninh của Philippines đến năm 2020; Dự báo xu hướng và các biện pháp kinh tế - xã hội Philippines đến năm 2020.

Chương 3: Dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam, chương này đề cập tới tác động về chính trị - an ninh;  tác động về kinh tế - xã hội.

Các tin khác

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Philippines giai đoạn 2011 - 2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

CT-09-28-07

Lê Thị Thanh Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài là một trong bảy đề tài nhánh của Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2011- 2020 và tác động của chúng đến Việt Nam” mã số CT-09-28. Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính: nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật ở Philippines giai đoạn 2001 - 2010; Dự báo những vấn đề nổi bật của chính trị, kinh tế Philippines từ 2010 đến 2020; Trên cơ sở đó dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Philippines.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thị Thanh Hương. Đề tài là một trong bảy đề tài nhánh của Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2011- 2020 và tác động của chúng đến Việt Nam” mã số CT-09-28. Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu chính: nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật ở Philippines giai đoạn 2001 - 2010; Dự báo những vấn đề nổi bật của chính trị, kinh tế Philippines từ 2010 đến 2020; Trên cơ sở đó dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Philippines.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong ba chương. Chương 1: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Philippines giai đoạn 2001 - 2010, chương này khái quát tình hình chính trị, kinh tế giai đoạn 2001 - 2010; Những vấn đề chính trị - an ninh nổi bật; Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật.

Chương 2: Xu hướng biến đổi chính trị, kinh tế của Philippines đến năm 2020: đề cập tới năm 2010 và những nhân tố tác động đến xu hướng chính trị, kinh tế của Philippines đến năm 2020; Dự báo bức tranh chính trị - an ninh của Philippines đến năm 2020; Dự báo xu hướng và các biện pháp kinh tế - xã hội Philippines đến năm 2020.

Chương 3: Dự báo những tác động chủ yếu đến Việt Nam, chương này đề cập tới tác động về chính trị - an ninh;  tác động về kinh tế - xã hội.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam