Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

CT 09-28-06

Nguyễn Ngọc Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Lan. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam“ mã số CT 09-28.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Lan. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam“ mã số CT 09-28.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010. Chương này gồm các nội dung: Những vấn đề chính trị nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010; Những vấn đề kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010. Chương 2: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020, có những nội dung: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có tác động đến tình hình chính trị, kinh tế của Thái Lan trong 10 năm tới; Những vấn đề chính trị nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020; Những vấn đề kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Tác động của những vấn đề chính trị, kinh tế của Thái Lan đến Việt Nam. Chương này đề cập tới: Tác động đến quan hệ Việt Nam – Thái Lan; Tác động đến chính trị, kinh tế Việt Nam.

Các tin khác

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

CT 09-28-06

Nguyễn Ngọc Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Lan. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam“ mã số CT 09-28.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Ngọc Lan. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam“ mã số CT 09-28.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010. Chương này gồm các nội dung: Những vấn đề chính trị nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010; Những vấn đề kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2001-2010. Chương 2: Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020, có những nội dung: Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có tác động đến tình hình chính trị, kinh tế của Thái Lan trong 10 năm tới; Những vấn đề chính trị nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020; Những vấn đề kinh tế nổi bật của Thái Lan giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Tác động của những vấn đề chính trị, kinh tế của Thái Lan đến Việt Nam. Chương này đề cập tới: Tác động đến quan hệ Việt Nam – Thái Lan; Tác động đến chính trị, kinh tế Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam