Những vấn đề lý luận của khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại

Bộ

CT 09-12-02

Trương Đăng Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lý luận văn học, Văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Đăng Dung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam". Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra cái nhìn mới về những vấn đề đặt ra trong lý luận văn học hiện đại và hậu hiện đại, khẳng định những quan điểm lý luận văn học không phải là những hệ thống cố định cho thời đại; Khám phá thêm những vấn đề cơ bản của lý luận văn học hiện đại, hậu hiện đại; Nghiên cứu các đặc điểm của khoa học văn học từ hiện đại đến hậu hiện đại, xem đó như mặt bằng để hiểu các vấn đề của lý luận văn học; các vấn đề nghiên cứu tương ứng với từng thời kỳ làm chúng xuất hiện (hiện đại, hậu hiện đại).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Đăng Dung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam". Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra cái nhìn mới về những vấn đề đặt ra trong lý luận văn học hiện đại và hậu hiện đại, khẳng định những quan điểm lý luận văn học không phải là những hệ thống cố định cho thời đại; Khám phá thêm những vấn đề cơ bản của lý luận văn học hiện đại, hậu hiện đại; Nghiên cứu các đặc điểm của khoa học văn học từ hiện đại đến hậu hiện đại, xem đó như mặt bằng để hiểu các vấn đề của lý luận văn học; các vấn đề nghiên cứu tương ứng với từng thời kỳ làm chúng xuất hiện (hiện đại, hậu hiện đại).

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần thứ nhất: Khoa học văn học tiền hiện đại. Phần thứ hai: Khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại. Phần thứ ba: Văn học hiện đại, văn bản - người đọc trong lý thuyết văn học hiện đại, hậu hiện đại.

Các tin khác

Những vấn đề lý luận của khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại

Bộ

CT 09-12-02

Trương Đăng Dung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Lý luận văn học, Văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Đăng Dung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam". Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra cái nhìn mới về những vấn đề đặt ra trong lý luận văn học hiện đại và hậu hiện đại, khẳng định những quan điểm lý luận văn học không phải là những hệ thống cố định cho thời đại; Khám phá thêm những vấn đề cơ bản của lý luận văn học hiện đại, hậu hiện đại; Nghiên cứu các đặc điểm của khoa học văn học từ hiện đại đến hậu hiện đại, xem đó như mặt bằng để hiểu các vấn đề của lý luận văn học; các vấn đề nghiên cứu tương ứng với từng thời kỳ làm chúng xuất hiện (hiện đại, hậu hiện đại).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trương Đăng Dung. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn văn học Việt Nam". Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra cái nhìn mới về những vấn đề đặt ra trong lý luận văn học hiện đại và hậu hiện đại, khẳng định những quan điểm lý luận văn học không phải là những hệ thống cố định cho thời đại; Khám phá thêm những vấn đề cơ bản của lý luận văn học hiện đại, hậu hiện đại; Nghiên cứu các đặc điểm của khoa học văn học từ hiện đại đến hậu hiện đại, xem đó như mặt bằng để hiểu các vấn đề của lý luận văn học; các vấn đề nghiên cứu tương ứng với từng thời kỳ làm chúng xuất hiện (hiện đại, hậu hiện đại).

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần thứ nhất: Khoa học văn học tiền hiện đại. Phần thứ hai: Khoa học văn học hiện đại, hậu hiện đại. Phần thứ ba: Văn học hiện đại, văn bản - người đọc trong lý thuyết văn học hiện đại, hậu hiện đại.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam