Những xu hướng biến đổi văn hóa nông thôn và đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 – 2010)

Bộ

Nguyễn Thị Phương Châm, Trương Thị Minh Hằng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông thôn, Văn hoá, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS. TS. Trương Thị Minh Hằng và TS. Nguyễn Thị Phương Châm. Đề tài đã khảo sát thực trạng phát triển văn hoá nông thôn trong bối cảnh 10 năm đầu thế kỷ trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với các giá trị/tiêu chí của văn hoá truyền thống để thấy được những biểu hiện biến đổi và xu hướng biến đổi văn hoá nông thôn hiện nay. Khảo sát một số hiện tượng nổi bật của văn hoá nông thôn, phân tích và đánh giá những vấn đề ấy trong bối cảnh giao lưu kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của nước ta. Từ đó bàn đến một số giải pháp để phát triển văn hoá nông thôn trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS. TS. Trương Thị Minh Hằng và TS. Nguyễn Thị Phương Châm. Đề tài đã khảo sát thực trạng phát triển văn hoá nông thôn trong bối cảnh 10 năm đầu thế kỷ trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với các giá trị/tiêu chí của văn hoá truyền thống để thấy được những biểu hiện biến đổi và xu hướng biến đổi văn hoá nông thôn hiện nay. Khảo sát một số hiện tượng nổi bật của văn hoá nông thôn, phân tích và đánh giá những vấn đề ấy trong bối cảnh giao lưu kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của nước ta. Từ đó bàn đến một số giải pháp để phát triển văn hoá nông thôn trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Thu thập những thông tin, tư liệu về các hiện tượng văn hoá đô thị trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó lựa chọn một số yếu tố văn hoá thể hiện rõ quá trình biến đổi. Đi sâu phân tích ba yếu tố văn hoá có sự biến đổi mạnh mẽ là lối sống, tín ngưỡng, lễ hội qua đó tìm ra xu hướng biến đổi cơ bản của những yếu tố văn hoá đó. Bước đầu lý giải nguyên nhân những sự biến đổi ấy trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của khu vực đô thị hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần, 8 chương. Phần I: Biến đổi văn hóa nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI. Gồm 4 chương, chương 1: Bối cảnh văn hóa nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Biến đổi văn hóa thể hiện ở tôn giáo, tín ngưỡng; Chương 3: Biến đổi văn hóa thể hiện ở lối sống; Chương 4: Biến đổi văn hóa nghệ thuật.

Phần II: Những xu hướng biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI. Có 4 chương, chương 1: Bối cảnh kinh tế, xã hội đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Biến đổi văn hóa thể hiện ở lối sống; Chương 3: Biến đổi văn hóa thể hiện ở tôn giáo, tín ngưỡng; Chương 4: Sự biến đổi thể hiện ở văn hóa nghệ thuật.

Các tin khác

Những xu hướng biến đổi văn hóa nông thôn và đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI (2001 – 2010)

Bộ

Nguyễn Thị Phương Châm, Trương Thị Minh Hằng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông thôn, Văn hoá, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS. TS. Trương Thị Minh Hằng và TS. Nguyễn Thị Phương Châm. Đề tài đã khảo sát thực trạng phát triển văn hoá nông thôn trong bối cảnh 10 năm đầu thế kỷ trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với các giá trị/tiêu chí của văn hoá truyền thống để thấy được những biểu hiện biến đổi và xu hướng biến đổi văn hoá nông thôn hiện nay. Khảo sát một số hiện tượng nổi bật của văn hoá nông thôn, phân tích và đánh giá những vấn đề ấy trong bối cảnh giao lưu kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của nước ta. Từ đó bàn đến một số giải pháp để phát triển văn hoá nông thôn trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS. TS. Trương Thị Minh Hằng và TS. Nguyễn Thị Phương Châm. Đề tài đã khảo sát thực trạng phát triển văn hoá nông thôn trong bối cảnh 10 năm đầu thế kỷ trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với các giá trị/tiêu chí của văn hoá truyền thống để thấy được những biểu hiện biến đổi và xu hướng biến đổi văn hoá nông thôn hiện nay. Khảo sát một số hiện tượng nổi bật của văn hoá nông thôn, phân tích và đánh giá những vấn đề ấy trong bối cảnh giao lưu kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của nước ta. Từ đó bàn đến một số giải pháp để phát triển văn hoá nông thôn trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Thu thập những thông tin, tư liệu về các hiện tượng văn hoá đô thị trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Từ đó lựa chọn một số yếu tố văn hoá thể hiện rõ quá trình biến đổi. Đi sâu phân tích ba yếu tố văn hoá có sự biến đổi mạnh mẽ là lối sống, tín ngưỡng, lễ hội qua đó tìm ra xu hướng biến đổi cơ bản của những yếu tố văn hoá đó. Bước đầu lý giải nguyên nhân những sự biến đổi ấy trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội và sự hội nhập quốc tế của khu vực đô thị hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần, 8 chương. Phần I: Biến đổi văn hóa nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI. Gồm 4 chương, chương 1: Bối cảnh văn hóa nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Biến đổi văn hóa thể hiện ở tôn giáo, tín ngưỡng; Chương 3: Biến đổi văn hóa thể hiện ở lối sống; Chương 4: Biến đổi văn hóa nghệ thuật.

Phần II: Những xu hướng biến đổi văn hóa đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI. Có 4 chương, chương 1: Bối cảnh kinh tế, xã hội đô thị Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI; Chương 2: Biến đổi văn hóa thể hiện ở lối sống; Chương 3: Biến đổi văn hóa thể hiện ở tôn giáo, tín ngưỡng; Chương 4: Sự biến đổi thể hiện ở văn hóa nghệ thuật.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam