Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Nhật Bản giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-27-04

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Nhật Bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27.

Đề  tài đã tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện những vấn đề kinh tế và chính trị của Nhật Bản, phân tích và chỉ ra những vấn đề kinh tế và chính trị chủ yếu mà quốc gia này đã và đang phải đối mặt cũng như những chủ trương chính sách của Nhật Bản trong việc giải quyết những khó khăn hiện tại và dự báo triển vọng cũng như những tác động của tình hình kinh tế và chính trị Nhật Bản đến sự phát triển của khu vực trong những năm sắp tới là hết sức cần thiết.

 Nghiên cứu và đánh giá một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI, dự báo xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động trong 10 năm tiếp theo từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để tăng cường khả năng hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề kinh tế nổi bật. Chương này có những nội dung: Một số đặc trưng chủ yếu của kinh tế Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI; Những thách thức đặt ra trong thập kỷ tới; Một số chủ trương chính sách của Chính phủ Nhật Bản; Triển vọng của nền kinh tế.

Chương 2: Một số vấn đề chính trị nổi bật. Có những nội dung: Sự không ổn định của chính trường Nhật Bản; Quan điểm chính trị và sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng chính trị chủ yếu ở Nhật Bản; Sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản.

Chương 3: Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ quốc tế của Nhật Bản. Đề cập tới các vấn đề: Quan hệ chính trị - ngoại giao của Nhật Bản với một số nước chủ yếu trong thập niên đầu thế kỷ XXI; Nâng cao vai trò chính trị của Nhật Bản trên trường quốc tế.

Các tin khác

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Nhật Bản giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-27-04

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Nhật Bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020”, mã số CT 09-27.

Đề  tài đã tập trung nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện những vấn đề kinh tế và chính trị của Nhật Bản, phân tích và chỉ ra những vấn đề kinh tế và chính trị chủ yếu mà quốc gia này đã và đang phải đối mặt cũng như những chủ trương chính sách của Nhật Bản trong việc giải quyết những khó khăn hiện tại và dự báo triển vọng cũng như những tác động của tình hình kinh tế và chính trị Nhật Bản đến sự phát triển của khu vực trong những năm sắp tới là hết sức cần thiết.

 Nghiên cứu và đánh giá một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật của Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI, dự báo xu hướng phát triển chủ yếu và những nhân tố tác động trong 10 năm tiếp theo từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để tăng cường khả năng hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề kinh tế nổi bật. Chương này có những nội dung: Một số đặc trưng chủ yếu của kinh tế Nhật Bản trong thập niên đầu thế kỷ XXI; Những thách thức đặt ra trong thập kỷ tới; Một số chủ trương chính sách của Chính phủ Nhật Bản; Triển vọng của nền kinh tế.

Chương 2: Một số vấn đề chính trị nổi bật. Có những nội dung: Sự không ổn định của chính trường Nhật Bản; Quan điểm chính trị và sự cạnh tranh quyền lực giữa các đảng chính trị chủ yếu ở Nhật Bản; Sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản.

Chương 3: Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ quốc tế của Nhật Bản. Đề cập tới các vấn đề: Quan hệ chính trị - ngoại giao của Nhật Bản với một số nước chủ yếu trong thập niên đầu thế kỷ XXI; Nâng cao vai trò chính trị của Nhật Bản trên trường quốc tế.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam