Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài được thực hiện nhằm tập trung đánh giá quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước. Nêu những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết trong lý luận và trong thực tiễn của nhà nước pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng tiếp theo. Đưa ra một số kiến nghị về mặt lý luận và thực tiễn.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài được thực hiện nhằm tập trung đánh giá quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước. Nêu những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết trong lý luận và trong thực tiễn của nhà nước pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng tiếp theo. Đưa ra một số kiến nghị về mặt lý luận và thực tiễn.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những giá trị và đặc trưng phổ biến của nhà nước pháp quyền. Chương 2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - những thành tựu của quá trình hình thành, xây dựng và phát triển. Chương 3: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – những vấn đề đặt ra và định hướng, giải pháp tăng cường củng cố và hoàn thiện.

Tác giả đề tài đã tập trung làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù trong mô hình của nhà nước pháp quyền Việt Nam: Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong việc hỗ trợ các thiết chế xã hội dân sự hình thành và phát triển. Những giải pháp cần được tiếp tục thực hiện nhằm đẩy mạnh các cuộc cải cách thể chế và pháp luật, đưa các nguyên tắc, các yêu cầu và đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào cuộc sống một cách đầy đủ và triệt để nhất.

Các tin khác

Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài được thực hiện nhằm tập trung đánh giá quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước. Nêu những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết trong lý luận và trong thực tiễn của nhà nước pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng tiếp theo. Đưa ra một số kiến nghị về mặt lý luận và thực tiễn.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TSKH. Đào Trí Úc. Đề tài được thực hiện nhằm tập trung đánh giá quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước. Nêu những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục giải quyết trong lý luận và trong thực tiễn của nhà nước pháp quyền ở nước ta trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng tiếp theo. Đưa ra một số kiến nghị về mặt lý luận và thực tiễn.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những giá trị và đặc trưng phổ biến của nhà nước pháp quyền. Chương 2: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - những thành tựu của quá trình hình thành, xây dựng và phát triển. Chương 3: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – những vấn đề đặt ra và định hướng, giải pháp tăng cường củng cố và hoàn thiện.

Tác giả đề tài đã tập trung làm rõ tính phổ biến và tính đặc thù trong mô hình của nhà nước pháp quyền Việt Nam: Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong việc hỗ trợ các thiết chế xã hội dân sự hình thành và phát triển. Những giải pháp cần được tiếp tục thực hiện nhằm đẩy mạnh các cuộc cải cách thể chế và pháp luật, đưa các nguyên tắc, các yêu cầu và đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào cuộc sống một cách đầy đủ và triệt để nhất.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam