Một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000)

Bộ

Hà Minh Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Việt Nam, Thơ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Hà Minh Đức. Trải qua hàng chục nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam kiên cường chống ngoại xâm và vượt lên những thách thức của cuộc sống nhiều khó khăn, thơ ca đã có mặt và góp tiếng nói gắn bó, ân cần vào sự nghiệp chung của đất nước, ca ngợi những giá trị tinh thần của dân tộc, thông cảm với những nỗi niềm vui buồn của cuộc sống nhân dân. Với nền văn hoá Việt Nam giàu có và đậm bản sắc dân tộc, văn học là yếu tố nổi trội với nền văn hoá phong phú, trải dài trong hàng chục thế kỷ mà thơ ca là thể loại tiêu biểu nhất. Đề tài được thực hiện nhằm tổng kết một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000) qua nhiều chặng đường phát triển. Các vấn đề được đặt ra nghiên cứu đều mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần nhận diện những đặc điểm cơ bản của thơ ở mỗi thời kỳ, trong đó tập trung vào những thời kỳ có nhiều thành tựu.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Hà Minh Đức. Trải qua hàng chục nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam kiên cường chống ngoại xâm và vượt lên những thách thức của cuộc sống nhiều khó khăn, thơ ca đã có mặt và góp tiếng nói gắn bó, ân cần vào sự nghiệp chung của đất nước, ca ngợi những giá trị tinh thần của dân tộc, thông cảm với những nỗi niềm vui buồn của cuộc sống nhân dân. Với nền văn hoá Việt Nam giàu có và đậm bản sắc dân tộc, văn học là yếu tố nổi trội với nền văn hoá phong phú, trải dài trong hàng chục thế kỷ mà thơ ca là thể loại tiêu biểu nhất. Đề tài được thực hiện nhằm tổng kết một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000) qua nhiều chặng đường phát triển. Các vấn đề được đặt ra nghiên cứu đều mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần nhận diện những đặc điểm cơ bản của thơ ở mỗi thời kỳ, trong đó tập trung vào những thời kỳ có nhiều thành tựu.

Đề tài đã phác dựng được cái nhìn tổng quát từ hai góc độ truyền thống đến hiện đại và trong đó có sự đối sánh với thơ ca của một số nước trong khu vực và thế giới. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thơ ca Việt Nam từ truyền thống quá khứ đến thời kỳ hiện đại (kho tàng thơ ca dân gian, thơ Việt Nam thời kỳ trung đại). Chương 2: Thơ trong giai đoạn giao thời từ trung đại sang hiện đại. Chương 3: Thời kỳ 1930 – 1945: giai đoạn hưng thịnh và hoàn thiện quá trình hiện đại hoá thơ. Chương 4: Thơ Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975. Chương 5: Thơ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Các tin khác

Một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000)

Bộ

Hà Minh Đức

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Việt Nam, Thơ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Hà Minh Đức. Trải qua hàng chục nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam kiên cường chống ngoại xâm và vượt lên những thách thức của cuộc sống nhiều khó khăn, thơ ca đã có mặt và góp tiếng nói gắn bó, ân cần vào sự nghiệp chung của đất nước, ca ngợi những giá trị tinh thần của dân tộc, thông cảm với những nỗi niềm vui buồn của cuộc sống nhân dân. Với nền văn hoá Việt Nam giàu có và đậm bản sắc dân tộc, văn học là yếu tố nổi trội với nền văn hoá phong phú, trải dài trong hàng chục thế kỷ mà thơ ca là thể loại tiêu biểu nhất. Đề tài được thực hiện nhằm tổng kết một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000) qua nhiều chặng đường phát triển. Các vấn đề được đặt ra nghiên cứu đều mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần nhận diện những đặc điểm cơ bản của thơ ở mỗi thời kỳ, trong đó tập trung vào những thời kỳ có nhiều thành tựu.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Hà Minh Đức. Trải qua hàng chục nghìn năm lịch sử dân tộc Việt Nam kiên cường chống ngoại xâm và vượt lên những thách thức của cuộc sống nhiều khó khăn, thơ ca đã có mặt và góp tiếng nói gắn bó, ân cần vào sự nghiệp chung của đất nước, ca ngợi những giá trị tinh thần của dân tộc, thông cảm với những nỗi niềm vui buồn của cuộc sống nhân dân. Với nền văn hoá Việt Nam giàu có và đậm bản sắc dân tộc, văn học là yếu tố nổi trội với nền văn hoá phong phú, trải dài trong hàng chục thế kỷ mà thơ ca là thể loại tiêu biểu nhất. Đề tài được thực hiện nhằm tổng kết một thế kỷ thơ Việt Nam (1900-2000) qua nhiều chặng đường phát triển. Các vấn đề được đặt ra nghiên cứu đều mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần nhận diện những đặc điểm cơ bản của thơ ở mỗi thời kỳ, trong đó tập trung vào những thời kỳ có nhiều thành tựu.

Đề tài đã phác dựng được cái nhìn tổng quát từ hai góc độ truyền thống đến hiện đại và trong đó có sự đối sánh với thơ ca của một số nước trong khu vực và thế giới. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thơ ca Việt Nam từ truyền thống quá khứ đến thời kỳ hiện đại (kho tàng thơ ca dân gian, thơ Việt Nam thời kỳ trung đại). Chương 2: Thơ trong giai đoạn giao thời từ trung đại sang hiện đại. Chương 3: Thời kỳ 1930 – 1945: giai đoạn hưng thịnh và hoàn thiện quá trình hiện đại hoá thơ. Chương 4: Thơ Việt Nam thời kỳ 1945 – 1975. Chương 5: Thơ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam