Nghiên cứu khả thi nâng cấp hệ thống Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử, Website

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ là nhằm xác định rõ yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) về xây dựng Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Viện: phạm vi, mức độ, các nội dung cơ bản cần đạt được để đặt bài toán cho công ty tin học nghiên cứu thực hiện cũng như nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản cần chuẩn bị cho việc lập kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống cổng thông tin mới của Viện. Kết quả của Nhiệm vụ là đưa ý kiến đóng góp cho việc lập Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam”.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ là nhằm xác định rõ yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) về xây dựng Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Viện: phạm vi, mức độ, các nội dung cơ bản cần đạt được để đặt bài toán cho công ty tin học nghiên cứu thực hiện cũng như nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản cần chuẩn bị cho việc lập kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống cổng thông tin mới của Viện. Kết quả của Nhiệm vụ là đưa ý kiến đóng góp cho việc lập Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam”.

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể của Nhiệm vụ: xác định mục tiêu chiến lược phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các nguồn lực hỗ trợ phát triển, vận hành và duy trì hoạt động Cổng: đánh giá thực trạng; làm rõ nhu cầu; xác định các yêu cầu cho việc xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ thích hợp xây dựng Cổng TTĐT Viện KHXHVN đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của Viện trong môi trường liên kết mạng và xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Xây dựng Mô hình tổng thể Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các dịch vụ điện tử cần có trong hệ thống Cổng thông tin điện tử của Viện.

Xác định các điều kiện cơ bản đảm bảo tính khả thi xây dựng mới hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các điều kiện đảm bảo tính bền vững sau Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 phần:

1) Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn xây dựng cổng thông tin điện tử ở nước ta hiện nay.

2) Nhu cầu cấp thiết nâng cấp hệ thống Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử của Viện.

3) Mục tiêu chiến lược xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

4) Đề xuất giải pháp công nghệ cho xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

5) Đề xuất mô hình Cổng Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

6) Các điều kiện và nguồn lực cơ bản đảm bảo xây dựng thành công, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Các khuyến nghị tổng hợp của Nhiệm vụ nghiên cứu.

Các tin khác

Nghiên cứu khả thi nâng cấp hệ thống Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Nguyễn Xuân Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử, Website

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ là nhằm xác định rõ yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) về xây dựng Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Viện: phạm vi, mức độ, các nội dung cơ bản cần đạt được để đặt bài toán cho công ty tin học nghiên cứu thực hiện cũng như nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản cần chuẩn bị cho việc lập kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống cổng thông tin mới của Viện. Kết quả của Nhiệm vụ là đưa ý kiến đóng góp cho việc lập Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam”.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ là nhằm xác định rõ yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) về xây dựng Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Viện: phạm vi, mức độ, các nội dung cơ bản cần đạt được để đặt bài toán cho công ty tin học nghiên cứu thực hiện cũng như nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản cần chuẩn bị cho việc lập kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống cổng thông tin mới của Viện. Kết quả của Nhiệm vụ là đưa ý kiến đóng góp cho việc lập Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam”.

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể của Nhiệm vụ: xác định mục tiêu chiến lược phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các nguồn lực hỗ trợ phát triển, vận hành và duy trì hoạt động Cổng: đánh giá thực trạng; làm rõ nhu cầu; xác định các yêu cầu cho việc xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Đề xuất lựa chọn giải pháp công nghệ thích hợp xây dựng Cổng TTĐT Viện KHXHVN đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của Viện trong môi trường liên kết mạng và xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Xây dựng Mô hình tổng thể Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các dịch vụ điện tử cần có trong hệ thống Cổng thông tin điện tử của Viện.

Xác định các điều kiện cơ bản đảm bảo tính khả thi xây dựng mới hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các điều kiện đảm bảo tính bền vững sau Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 phần:

1) Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn xây dựng cổng thông tin điện tử ở nước ta hiện nay.

2) Nhu cầu cấp thiết nâng cấp hệ thống Website Viện Khoa học xã hội Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử của Viện.

3) Mục tiêu chiến lược xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

4) Đề xuất giải pháp công nghệ cho xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

5) Đề xuất mô hình Cổng Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

6) Các điều kiện và nguồn lực cơ bản đảm bảo xây dựng thành công, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Các khuyến nghị tổng hợp của Nhiệm vụ nghiên cứu.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam