Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Mai Quỳnh Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển con người

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Mai Quỳnh Nam. Mục tiêu nghiên cứu của chương trình là xác định cơ sở lý luận của phát triển con người, các yếu tố tác động đến phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế. Đánh giá một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phân tích và xác định những xu hướng cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Mai Quỳnh Nam. Mục tiêu nghiên cứu của chương trình là xác định cơ sở lý luận của phát triển con người, các yếu tố tác động đến phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế. Đánh giá một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phân tích và xác định những xu hướng cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về phát triển con người. Phần 2: Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần 3: Xu hướng và giải pháp về một số vấn đề cơ bản phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Mai Quỳnh Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển con người

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Mai Quỳnh Nam. Mục tiêu nghiên cứu của chương trình là xác định cơ sở lý luận của phát triển con người, các yếu tố tác động đến phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế. Đánh giá một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phân tích và xác định những xu hướng cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Mai Quỳnh Nam. Mục tiêu nghiên cứu của chương trình là xác định cơ sở lý luận của phát triển con người, các yếu tố tác động đến phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế. Đánh giá một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phân tích và xác định những xu hướng cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản trong phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về phát triển con người. Phần 2: Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần 3: Xu hướng và giải pháp về một số vấn đề cơ bản phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam