Các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010

Bộ

Tô Duy Hợp

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2005 - 21/04/2024

Xã hội học, Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Mục tiêu của đề tài là nhận diện thực trạng xã hội với những biểu hiện lành mạnh, thiếu hoặc không lành mạnh và các hệ quả của nó; Vạch rõ các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng đó; Đề xuất hệ quan điểm phát triển và các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Mục tiêu của đề tài là nhận diện thực trạng xã hội với những biểu hiện lành mạnh, thiếu hoặc không lành mạnh và các hệ quả của nó; Vạch rõ các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng đó; Đề xuất hệ quan điểm phát triển và các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010.

Các tin khác

Các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010

Bộ

Tô Duy Hợp

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2005 - 21/04/2024

Xã hội học, Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Mục tiêu của đề tài là nhận diện thực trạng xã hội với những biểu hiện lành mạnh, thiếu hoặc không lành mạnh và các hệ quả của nó; Vạch rõ các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng đó; Đề xuất hệ quan điểm phát triển và các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Mục tiêu của đề tài là nhận diện thực trạng xã hội với những biểu hiện lành mạnh, thiếu hoặc không lành mạnh và các hệ quả của nó; Vạch rõ các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới thực trạng đó; Đề xuất hệ quan điểm phát triển và các giải pháp cơ bản lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006 – 2010.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam