Một số vấn đề về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-20-07

Phạm Thị Trầm và Nguyễn Song Tùng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Biến đổi khí hậu, Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Trầm và ThS. Nguyễn Song Tùng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-20 “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”,. Đề tài nghiên cứu, xác định những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới; Qua đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Trầm và ThS. Nguyễn Song Tùng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-20 “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”,. Đề tài nghiên cứu, xác định những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới; Qua đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

Nội dung được các tác giả trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội, môi trường: diễn biến của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động về kinh tế của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động về xã hội của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường ở Việt Nam; Các hành động của chính phủ và các ngành nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; Các hoạt động về biến đổi khí hậu tại Việt Nam).

Chương 2: Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của một số quốc gia trên thế giới. Chương này đề cập tới các nội dung, như: Các nghiên cứu và hoạt động trên thế giới đối với biến đổi khí hậu; Các quan điểm ứng phó chung của các quốc gia trên thế giới; Kinh nghiệm ứng phó của các nước Châu Âu; Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước Đông Nam Á).

Chương 3: Quan điểm, giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Một số vấn đề về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-20-07

Phạm Thị Trầm và Nguyễn Song Tùng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Biến đổi khí hậu, Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Trầm và ThS. Nguyễn Song Tùng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-20 “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”,. Đề tài nghiên cứu, xác định những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới; Qua đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Thị Trầm và ThS. Nguyễn Song Tùng. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT.09-20 “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”,. Đề tài nghiên cứu, xác định những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới; Qua đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2020.

Nội dung được các tác giả trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội, môi trường: diễn biến của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động về kinh tế của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động về xã hội của biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường ở Việt Nam; Các hành động của chính phủ và các ngành nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; Các hoạt động về biến đổi khí hậu tại Việt Nam).

Chương 2: Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của một số quốc gia trên thế giới. Chương này đề cập tới các nội dung, như: Các nghiên cứu và hoạt động trên thế giới đối với biến đổi khí hậu; Các quan điểm ứng phó chung của các quốc gia trên thế giới; Kinh nghiệm ứng phó của các nước Châu Âu; Kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước Đông Nam Á).

Chương 3: Quan điểm, giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam