Một số vấn đề về những tôn giáo ở Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu tổng thể về tình hình, đặc điểm tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số hình thái tôn giáo mới ở khu vực Đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Chỉ ra đặc điểm và xu thế vận động của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và tổ chức tôn giáo, nhấn mạnh đặc điểm, xu thế nổi trội. Kiến nghị quan điểm, giải pháp cho những vấn đề đặt ra của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số nhánh phái tôn giáo mới ở Nam Bộ, Việt Nam. Chỉ ra xu thế vận động đặc thù của những tôn giáo ra đời ở Nam Bộ đã được công nhận tư cách pháp nhân trước đây và tôn giáo ra đời ở Nam Bộ mới được công nhận tư cách pháp nhân thời gian gần đây. Đồng thời dự báo xu thế vận động của những tôn giáo ra đời tại Nam Bộ nhưng chưa được công nhận tư cách pháp nhân.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu tổng thể về tình hình, đặc điểm tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số hình thái tôn giáo mới ở khu vực Đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Chỉ ra đặc điểm và xu thế vận động của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và tổ chức tôn giáo, nhấn mạnh đặc điểm, xu thế nổi trội. Kiến nghị quan điểm, giải pháp cho những vấn đề đặt ra của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số nhánh phái tôn giáo mới ở Nam Bộ, Việt Nam. Chỉ ra xu thế vận động đặc thù của những tôn giáo ra đời ở Nam Bộ đã được công nhận tư cách pháp nhân trước đây và tôn giáo ra đời ở Nam Bộ mới được công nhận tư cách pháp nhân thời gian gần đây. Đồng thời dự báo xu thế vận động của những tôn giáo ra đời tại Nam Bộ nhưng chưa được công nhận tư cách pháp nhân.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về những tôn giáo ở Nam Bộ. Phần 2: Một số vấn đề đặt ra đối với các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ.

Các tin khác

Một số vấn đề về những tôn giáo ở Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2009 - 01/01/2010

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu tổng thể về tình hình, đặc điểm tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số hình thái tôn giáo mới ở khu vực Đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Chỉ ra đặc điểm và xu thế vận động của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và tổ chức tôn giáo, nhấn mạnh đặc điểm, xu thế nổi trội. Kiến nghị quan điểm, giải pháp cho những vấn đề đặt ra của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số nhánh phái tôn giáo mới ở Nam Bộ, Việt Nam. Chỉ ra xu thế vận động đặc thù của những tôn giáo ra đời ở Nam Bộ đã được công nhận tư cách pháp nhân trước đây và tôn giáo ra đời ở Nam Bộ mới được công nhận tư cách pháp nhân thời gian gần đây. Đồng thời dự báo xu thế vận động của những tôn giáo ra đời tại Nam Bộ nhưng chưa được công nhận tư cách pháp nhân.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu tổng thể về tình hình, đặc điểm tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số hình thái tôn giáo mới ở khu vực Đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Chỉ ra đặc điểm và xu thế vận động của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và tổ chức tôn giáo, nhấn mạnh đặc điểm, xu thế nổi trội. Kiến nghị quan điểm, giải pháp cho những vấn đề đặt ra của các tôn giáo ra đời ở Nam Bộ và một số nhánh phái tôn giáo mới ở Nam Bộ, Việt Nam. Chỉ ra xu thế vận động đặc thù của những tôn giáo ra đời ở Nam Bộ đã được công nhận tư cách pháp nhân trước đây và tôn giáo ra đời ở Nam Bộ mới được công nhận tư cách pháp nhân thời gian gần đây. Đồng thời dự báo xu thế vận động của những tôn giáo ra đời tại Nam Bộ nhưng chưa được công nhận tư cách pháp nhân.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về những tôn giáo ở Nam Bộ. Phần 2: Một số vấn đề đặt ra đối với các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam