Tổng quan

Bộ

CT 09-16

Nguyễn Như Phát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Vấn đề nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề mới, nó đã được đặt ra nghiên cứu và hiện thực hóa từ lâu ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa và được coi là nguyên tắc phổ quát về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong thời hiện đại.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Vấn đề nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề mới, nó đã được đặt ra nghiên cứu và hiện thực hóa từ lâu ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa và được coi là nguyên tắc phổ quát về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong thời hiện đại.

Tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa trước đây, vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đã được đặt ra nghiên cứu sau những năm 80 thế kỷ XX khi Nhà nước Xô viết tuyên bố xây dựng nhà nước pháp quyền. Ở nước ta, “nhà nước pháp quyền” cũng được giới luật học nghiên cứu từ thời kỳ đó và đã góp phần vào việc hình thành đường lối của Đảng và được ghi nhận trong Hiến pháp sửa đổi năm 2001.

Sau gần 10 năm thực hiện, việc tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam trong những năm qua. Để góp phần giải quyết vấn đề này, Chương trình đã tập trung nghiên cứu những nội dung sau:

Tổng quan về thực trạng nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong nhận thức và trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta; Mô hình lý luận tổng thể của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Hệ thống đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Các tin khác

Tổng quan

Bộ

CT 09-16

Nguyễn Như Phát

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Vấn đề nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề mới, nó đã được đặt ra nghiên cứu và hiện thực hóa từ lâu ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa và được coi là nguyên tắc phổ quát về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong thời hiện đại.

Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Vấn đề nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề mới, nó đã được đặt ra nghiên cứu và hiện thực hóa từ lâu ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa và được coi là nguyên tắc phổ quát về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước trong thời hiện đại.

Tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa trước đây, vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đã được đặt ra nghiên cứu sau những năm 80 thế kỷ XX khi Nhà nước Xô viết tuyên bố xây dựng nhà nước pháp quyền. Ở nước ta, “nhà nước pháp quyền” cũng được giới luật học nghiên cứu từ thời kỳ đó và đã góp phần vào việc hình thành đường lối của Đảng và được ghi nhận trong Hiến pháp sửa đổi năm 2001.

Sau gần 10 năm thực hiện, việc tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam trong những năm qua. Để góp phần giải quyết vấn đề này, Chương trình đã tập trung nghiên cứu những nội dung sau:

Tổng quan về thực trạng nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong nhận thức và trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta; Mô hình lý luận tổng thể của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Hệ thống đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam