Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT 09-16-06

Hà Thị Mai Hiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các khía cạnh lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đánh giá thực trạng nhận thức và thực thi quyền lập pháp trong giai đoạn 2011 – 2020; Đề xuất các quan điểm, nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các khía cạnh lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đánh giá thực trạng nhận thức và thực thi quyền lập pháp trong giai đoạn 2011 – 2020; Đề xuất các quan điểm, nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chương 2: Thực trạng nhận thức và thực tiễn tổ chức, thực hiện quyền lập pháp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Những vấn đề cơ bản của việc tiếp tục hoàn thiện quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT 09-16-06

Hà Thị Mai Hiên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các khía cạnh lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đánh giá thực trạng nhận thức và thực thi quyền lập pháp trong giai đoạn 2011 – 2020; Đề xuất các quan điểm, nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các khía cạnh lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đánh giá thực trạng nhận thức và thực thi quyền lập pháp trong giai đoạn 2011 – 2020; Đề xuất các quan điểm, nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả của quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chương 2: Thực trạng nhận thức và thực tiễn tổ chức, thực hiện quyền lập pháp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chương 3: Những vấn đề cơ bản của việc tiếp tục hoàn thiện quyền lập pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam