Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Nội dung nghiên cứu tập trung trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các vấn đề: đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền là đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - đảm bảo chế độ dân chủ thực sự; Các biện pháp đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo chế độ dân chủ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Nội dung nghiên cứu tập trung trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các vấn đề: đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền là đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - đảm bảo chế độ dân chủ thực sự; Các biện pháp đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo chế độ dân chủ.

Chương 2: Thực trạng đảm bảo vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm:  Thực trạng đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp; Thực trạng đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua việc thực hiện quyền dân chủ gián tiếp giai đoạn 2011-2020.

Chương 3: Quan điểm, nội dung và giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, với các vấn đề: các giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp; Các giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong việc thực hiện quyền dân chủ gián tiếp.

Các tin khác

Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Trung Tín

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Nội dung nghiên cứu tập trung trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các vấn đề: đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền là đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - đảm bảo chế độ dân chủ thực sự; Các biện pháp đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo chế độ dân chủ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trung Tín. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Nội dung nghiên cứu tập trung trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các vấn đề: đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền là đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - đảm bảo chế độ dân chủ thực sự; Các biện pháp đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đảm bảo chế độ dân chủ.

Chương 2: Thực trạng đảm bảo vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm:  Thực trạng đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp; Thực trạng đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua việc thực hiện quyền dân chủ gián tiếp giai đoạn 2011-2020.

Chương 3: Quan điểm, nội dung và giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, với các vấn đề: các giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp; Các giải pháp nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong việc thực hiện quyền dân chủ gián tiếp.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam