Một số vấn đề cơ bản về đổi mới tư duy phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

Vũ Văn Viên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2010 - 21/04/2024

Đổi mới, Tư duy phát triển

Nội dung:

:
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về đổi mới tư duy phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

Vũ Văn Viên

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2010 - 21/04/2024

Đổi mới, Tư duy phát triển

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam