Đạo đức môi trường - một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Bộ

Nguyễn Văn Phúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 21/04/2024

Đạo đức môi trường, Lý luận, Kinh nghiệm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc. Nội dung nghiên cứu của Đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Các quan niệm tôn giáo và một số khuynh hướng đạo đức học hiện đại về đạo đức môi trường. Chương 2: Những kinh nghiệm thế giới về bảo vệ môi trường và xây dựng đạo đức môi trường. Chương 3: Đạo đức môi trường và xây dựng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc. Nội dung nghiên cứu của Đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Các quan niệm tôn giáo và một số khuynh hướng đạo đức học hiện đại về đạo đức môi trường. Chương 2: Những kinh nghiệm thế giới về bảo vệ môi trường và xây dựng đạo đức môi trường. Chương 3: Đạo đức môi trường và xây dựng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay.

Các tin khác

Đạo đức môi trường - một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Bộ

Nguyễn Văn Phúc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 21/04/2024

Đạo đức môi trường, Lý luận, Kinh nghiệm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc. Nội dung nghiên cứu của Đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Các quan niệm tôn giáo và một số khuynh hướng đạo đức học hiện đại về đạo đức môi trường. Chương 2: Những kinh nghiệm thế giới về bảo vệ môi trường và xây dựng đạo đức môi trường. Chương 3: Đạo đức môi trường và xây dựng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc. Nội dung nghiên cứu của Đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Các quan niệm tôn giáo và một số khuynh hướng đạo đức học hiện đại về đạo đức môi trường. Chương 2: Những kinh nghiệm thế giới về bảo vệ môi trường và xây dựng đạo đức môi trường. Chương 3: Đạo đức môi trường và xây dựng đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam