Xây dựng xã hội khá giả toàn diện và những giải pháp kinh tế - xã hội của Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Kim Bảo

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 24/04/2024

Phát triển xã hội, Xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quan niệm của Trung Quốc về “xã hội khá giả” và bối cảnh ra đời Cương lĩnh “Xây dựng xã hội khá giả toàn diện”; Mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện; Những giải pháp kinh tế, xã hội nhằm xây dựng xã hội khá giả toàn diện; Triển vọng đời sống khá giả của Trung Quốc vào năm 2020 và những gợi mở đối với Việt Nam.
Các tin khác

Xây dựng xã hội khá giả toàn diện và những giải pháp kinh tế - xã hội của Trung Quốc

Bộ

Nguyễn Kim Bảo

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2005 - 24/04/2024

Phát triển xã hội, Xã hội

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quan niệm của Trung Quốc về “xã hội khá giả” và bối cảnh ra đời Cương lĩnh “Xây dựng xã hội khá giả toàn diện”; Mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện; Những giải pháp kinh tế, xã hội nhằm xây dựng xã hội khá giả toàn diện; Triển vọng đời sống khá giả của Trung Quốc vào năm 2020 và những gợi mở đối với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam