Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ, đánh giá và kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức quyền hành pháp qua đó thúc đẩy quá trình tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ và đánh giá nhận thức lý luận về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá thực tiễn tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước ta từ khi đổi mới đến nay; Qua đó kiến nghị các vấn đề lý luận và tổ chức thực tiễn quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ, đánh giá và kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức quyền hành pháp qua đó thúc đẩy quá trình tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ và đánh giá nhận thức lý luận về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá thực tiễn tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước ta từ khi đổi mới đến nay; Qua đó kiến nghị các vấn đề lý luận và tổ chức thực tiễn quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần II: Tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Phần III: Những vấn đề hoàn thiện việc tổ chức thực hiện quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền hành pháp của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Thư

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ, đánh giá và kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức quyền hành pháp qua đó thúc đẩy quá trình tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ và đánh giá nhận thức lý luận về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá thực tiễn tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước ta từ khi đổi mới đến nay; Qua đó kiến nghị các vấn đề lý luận và tổ chức thực tiễn quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Vũ Thư. Đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ, đánh giá và kiến nghị các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức quyền hành pháp qua đó thúc đẩy quá trình tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện mục đích trên, đề tài tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ và đánh giá nhận thức lý luận về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá thực tiễn tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước ta từ khi đổi mới đến nay; Qua đó kiến nghị các vấn đề lý luận và tổ chức thực tiễn quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phần II: Tổ chức quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Phần III: Những vấn đề hoàn thiện việc tổ chức thực hiện quyền hành pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam