Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-16-05

Nguyễn Thị Việt Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước, Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng cho việc thiết lập các mối quan hệ đó trong bối cảnh mới. Đánh giá thực trạng của mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhà nước và Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xây dựng mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hoá mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng cho việc thiết lập các mối quan hệ đó trong bối cảnh mới. Đánh giá thực trạng của mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhà nước và Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xây dựng mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hoá mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam. Chương 2: Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 3: Đổi mới mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

CT 09-16-05

Nguyễn Thị Việt Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước, Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng cho việc thiết lập các mối quan hệ đó trong bối cảnh mới. Đánh giá thực trạng của mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhà nước và Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xây dựng mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hoá mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổng quan: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2011-2020”. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xây dựng cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản Việt Nam làm nền tảng cho việc thiết lập các mối quan hệ đó trong bối cảnh mới. Đánh giá thực trạng của mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhà nước và Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xác định yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xây dựng mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề xuất giải pháp nhằm hiện thực hoá mô hình tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của việc xây dựng mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam. Chương 2: Đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 3: Đổi mới mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân và với Đảng Cộng sản trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam