Báo cáo thường niên về tình hình chính sách ngôn ngữ (2010)

Bộ

CT 09-13-09

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2010 - 24/04/2024

Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ “Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020”. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tổng quan tình hình về chính sách và thực hiện chính sách ngôn ngữ 2010; phân tích chính sách ngôn ngữ và vấn đề thực thi chính sách ngôn ngữ.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ “Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020”. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tổng quan tình hình về chính sách và thực hiện chính sách ngôn ngữ 2010; phân tích chính sách ngôn ngữ và vấn đề thực thi chính sách ngôn ngữ.

Nhiệm vụ có 3 nội dung nghiên cứu gồm: Tình hình về chính sách ngôn ngữ trong thời gian qua ở Việt Nam. Cảnh huống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt.

Các nội dung cụ thể: Tình hình nghiên cứu ngữ âm học của Việt Nam trong thời gian qua. Về tình hình nghiên cứu phương ngữ học và lịch sử tiếng Việt. Tình hình nghiên cứu thuật ngữ tiếng Việt. Tình hình nghiên cứu từ vựng học của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là năm 2010. Vấn đề ứng dụng ngôn ngữ học (tổng kết các hoạt động ngôn ngữ học thực thi chính sách giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian qua, nhất là năm 2010. Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam đến năm 2020.

Các tin khác

Báo cáo thường niên về tình hình chính sách ngôn ngữ (2010)

Bộ

CT 09-13-09

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2010 - 24/04/2024

Chính sách ngôn ngữ, Ngôn ngữ

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ “Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020”. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tổng quan tình hình về chính sách và thực hiện chính sách ngôn ngữ 2010; phân tích chính sách ngôn ngữ và vấn đề thực thi chính sách ngôn ngữ.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ “Những vấn đề cơ bản về chính sách ngôn ngữ của Việt Nam đến năm 2020”. Mục tiêu của nhiệm vụ: Tổng quan tình hình về chính sách và thực hiện chính sách ngôn ngữ 2010; phân tích chính sách ngôn ngữ và vấn đề thực thi chính sách ngôn ngữ.

Nhiệm vụ có 3 nội dung nghiên cứu gồm: Tình hình về chính sách ngôn ngữ trong thời gian qua ở Việt Nam. Cảnh huống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt.

Các nội dung cụ thể: Tình hình nghiên cứu ngữ âm học của Việt Nam trong thời gian qua. Về tình hình nghiên cứu phương ngữ học và lịch sử tiếng Việt. Tình hình nghiên cứu thuật ngữ tiếng Việt. Tình hình nghiên cứu từ vựng học của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là năm 2010. Vấn đề ứng dụng ngôn ngữ học (tổng kết các hoạt động ngôn ngữ học thực thi chính sách giáo dục ngôn ngữ ở địa bàn các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian qua, nhất là năm 2010. Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam đến năm 2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam