Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT-09-23-03

Bùi Đức Hùng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  TS. Bùi Đức Hùng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23 do Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững (giai đoạn từ 2001 đến nay) trong mối quan hệ giữa 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chiến lược phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  TS. Bùi Đức Hùng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23 do Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững (giai đoạn từ 2001 đến nay) trong mối quan hệ giữa 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chiến lược phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020.

Nội dung nghiên cứu làm rõ tính khách quan, nguồn gốc, bản chất, xu hướng phát triển bền vững trong quá trình đô thị hoá; làm rõ quan điểm, các đặc trưng, nguyên tắc, các tiêu chuẩn, nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững cấp quốc gia ở Việt Nam hiện nay, nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững. Phân tích thực trạng, đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội (theo nghĩa rộng) và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững. Nguyên nhân của sự mất cân bằng trong phát triển theo hướng bền vững, những yếu tố tác động (trong quá trình đô thị hoá) đến sự phát triển bền vững... trên địa bàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó rút ra những kết quả tích cực và những hạn chế. Qua đó đề xuất định hướng và một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo yêu cầu bền vững giai đoạn 2011 – 2020.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT-09-23-03

Bùi Đức Hùng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  TS. Bùi Đức Hùng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23 do Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững (giai đoạn từ 2001 đến nay) trong mối quan hệ giữa 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chiến lược phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài  TS. Bùi Đức Hùng. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23 do Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững (giai đoạn từ 2001 đến nay) trong mối quan hệ giữa 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó, đề xuất định hướng và các giải pháp chiến lược phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo yêu cầu phát triển bền vững đến năm 2020.

Nội dung nghiên cứu làm rõ tính khách quan, nguồn gốc, bản chất, xu hướng phát triển bền vững trong quá trình đô thị hoá; làm rõ quan điểm, các đặc trưng, nguyên tắc, các tiêu chuẩn, nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững cấp quốc gia ở Việt Nam hiện nay, nhóm chỉ tiêu đánh giá phát triển vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững. Phân tích thực trạng, đánh giá mức độ phát triển kinh tế, xã hội (theo nghĩa rộng) và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo các chuẩn mực bền vững. Nguyên nhân của sự mất cân bằng trong phát triển theo hướng bền vững, những yếu tố tác động (trong quá trình đô thị hoá) đến sự phát triển bền vững... trên địa bàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó rút ra những kết quả tích cực và những hạn chế. Qua đó đề xuất định hướng và một số giải pháp chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong quá trình đô thị hoá theo yêu cầu bền vững giai đoạn 2011 – 2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam