Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Nông thôn, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ khung khổ lý thuyết, làm cơ sở để phân tích bức tranh toàn cảnh về môi trường nông thôn. Làm rõ vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn trong 10 năm qua; xác định những vấn đề cho là cơ bản của môi trường nông thôn hiện nay. Phân tích tác động của môi trường nông thôn đối với phát triển nông thôn trong những năm qua. Qua đó đề xuất quan điểm, nội dung định hướng, giải pháp quản lý môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam cho giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ khung khổ lý thuyết, làm cơ sở để phân tích bức tranh toàn cảnh về môi trường nông thôn. Làm rõ vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn trong 10 năm qua; xác định những vấn đề cho là cơ bản của môi trường nông thôn hiện nay. Phân tích tác động của môi trường nông thôn đối với phát triển nông thôn trong những năm qua. Qua đó đề xuất quan điểm, nội dung định hướng, giải pháp quản lý môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam cho giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận cho việc luận giải những vấn đề cơ bản về môi trường nông thôn hiện nay. Chương 2: Những vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn nước ta trong những năm qua. Chương 3: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường nông thôn nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2010. Chương 4: Một số quan điểm, giải pháp giải quyết những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn nước ta giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Nông thôn, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ khung khổ lý thuyết, làm cơ sở để phân tích bức tranh toàn cảnh về môi trường nông thôn. Làm rõ vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn trong 10 năm qua; xác định những vấn đề cho là cơ bản của môi trường nông thôn hiện nay. Phân tích tác động của môi trường nông thôn đối với phát triển nông thôn trong những năm qua. Qua đó đề xuất quan điểm, nội dung định hướng, giải pháp quản lý môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam cho giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ khung khổ lý thuyết, làm cơ sở để phân tích bức tranh toàn cảnh về môi trường nông thôn. Làm rõ vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn trong 10 năm qua; xác định những vấn đề cho là cơ bản của môi trường nông thôn hiện nay. Phân tích tác động của môi trường nông thôn đối với phát triển nông thôn trong những năm qua. Qua đó đề xuất quan điểm, nội dung định hướng, giải pháp quản lý môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam cho giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận cho việc luận giải những vấn đề cơ bản về môi trường nông thôn hiện nay. Chương 2: Những vấn đề môi trường nông thôn và thực trạng môi trường nông thôn nước ta trong những năm qua. Chương 3: Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường nông thôn nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001-2010. Chương 4: Một số quan điểm, giải pháp giải quyết những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn nước ta giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam