Một số vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT-09-23-06

Nguyễn Ngọc Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23. Chủ nhiệm đề tài dựa trên quan điểm xã hội nhân văn, bằng cách tiếp cận liên ngành nhận diện, phân tích, đánh giá thực trạng những môi trường đặc thù và phát triển bền vững vùng Trung Bộ, qua đó làm cơ sở xây dựng những quan điểm, mục tiêu và khuyến nghị cho các vấn đề đó trong đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011-2020. Bằng cách tiếp cận liên ngành và đa ngành làm sáng tỏ thực trạng một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình phát triển vùng Trung Bộ giai đoạn vừa qua. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23. Chủ nhiệm đề tài dựa trên quan điểm xã hội nhân văn, bằng cách tiếp cận liên ngành nhận diện, phân tích, đánh giá thực trạng những môi trường đặc thù và phát triển bền vững vùng Trung Bộ, qua đó làm cơ sở xây dựng những quan điểm, mục tiêu và khuyến nghị cho các vấn đề đó trong đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011-2020. Bằng cách tiếp cận liên ngành và đa ngành làm sáng tỏ thực trạng một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình phát triển vùng Trung Bộ giai đoạn vừa qua. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020.

Nội dung trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững lãnh thổ dưới tác động của kinh tế - xã hội. Chương 2: Phân tích thực trạng và đánh giá mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1995-2005 trên địa bàn vùng Trung Bộ. Chương 3: Phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển bền vững dưới tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội giai đoạn 1995-2005 trên địa bàn vùng Trung Bộ theo các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển. Chương 4: Các khuyến nghị, giải pháp cho phát triển bền vững vùng Trung Bộ.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011 - 2020

Bộ

CT-09-23-06

Nguyễn Ngọc Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23. Chủ nhiệm đề tài dựa trên quan điểm xã hội nhân văn, bằng cách tiếp cận liên ngành nhận diện, phân tích, đánh giá thực trạng những môi trường đặc thù và phát triển bền vững vùng Trung Bộ, qua đó làm cơ sở xây dựng những quan điểm, mục tiêu và khuyến nghị cho các vấn đề đó trong đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011-2020. Bằng cách tiếp cận liên ngành và đa ngành làm sáng tỏ thực trạng một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình phát triển vùng Trung Bộ giai đoạn vừa qua. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khánh. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Trung Bộ” mã số CT-09-23. Chủ nhiệm đề tài dựa trên quan điểm xã hội nhân văn, bằng cách tiếp cận liên ngành nhận diện, phân tích, đánh giá thực trạng những môi trường đặc thù và phát triển bền vững vùng Trung Bộ, qua đó làm cơ sở xây dựng những quan điểm, mục tiêu và khuyến nghị cho các vấn đề đó trong đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011-2020. Bằng cách tiếp cận liên ngành và đa ngành làm sáng tỏ thực trạng một số vấn đề về môi trường và phát triển bền vững trong tiến trình phát triển vùng Trung Bộ giai đoạn vừa qua. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu và đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020.

Nội dung trình bày trong 4 chương. Chương 1: Cơ sở nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững lãnh thổ dưới tác động của kinh tế - xã hội. Chương 2: Phân tích thực trạng và đánh giá mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1995-2005 trên địa bàn vùng Trung Bộ. Chương 3: Phân tích thực trạng và đánh giá mức độ phát triển bền vững dưới tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội giai đoạn 1995-2005 trên địa bàn vùng Trung Bộ theo các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển. Chương 4: Các khuyến nghị, giải pháp cho phát triển bền vững vùng Trung Bộ.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam