Những vấn đề cơ bản về môi trường đô thị nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam

Bộ

CT-09-20-02

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Đô thị, Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Đề tài có mã số CT-09-20-02 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam” mã số CT-09-20 do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững là cơ quan thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Đề tài có mã số CT-09-20-02 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam” mã số CT-09-20 do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững là cơ quan thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam (cho giai đoạn 2011 – 2020) nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: trên cơ sở phân tích hệ thống hoá về các quan điểm, cơ sở, luật pháp, thể chế về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đô thị và đánh giá thực trạng về quá trình đô thị hoá ở Việt Nam trong những năm trước đây (2001-2010).

Nội dung được thể hiện trong 3 chương. Chương 1: Khung khổ lý thuyết và cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị của Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2010. Chương 2: Những vấn đề thực trạng về môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị của Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2010. Chương 3: Một số quan điểm, cơ sở, giải pháp bảo vệ môi trường ở các đô thị nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2020.

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về môi trường đô thị nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam

Bộ

CT-09-20-02

Đào Hoàng Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2009 - 01/01/2010

Đô thị, Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Đề tài có mã số CT-09-20-02 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam” mã số CT-09-20 do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững là cơ quan thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đào Hoàng Tuấn. Đề tài có mã số CT-09-20-02 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam” mã số CT-09-20 do Viện Môi trường và Phát triển Bền vững là cơ quan thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam (cho giai đoạn 2011 – 2020) nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: trên cơ sở phân tích hệ thống hoá về các quan điểm, cơ sở, luật pháp, thể chế về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đô thị và đánh giá thực trạng về quá trình đô thị hoá ở Việt Nam trong những năm trước đây (2001-2010).

Nội dung được thể hiện trong 3 chương. Chương 1: Khung khổ lý thuyết và cơ sở pháp lý về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị của Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2010. Chương 2: Những vấn đề thực trạng về môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị của Việt Nam, giai đoạn 2001 – 2010. Chương 3: Một số quan điểm, cơ sở, giải pháp bảo vệ môi trường ở các đô thị nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam