Luận cứ khoa học của việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2011 - 01/01/2012

Ngôn ngữ học, Luật ngôn ngữ, Tiếng dân tộc

Nội dung:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm có 9 đề tài, đó là:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm có 9 đề tài, đó là:

 

TT

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

1

Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn đối với việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

2

Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

3

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS. Vũ Thị Sao Chi

4

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

PGS.TS. Vũ Kim Bảng

5

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS.  Phạm Tất Thắng

6

Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS. Mai Xuân Huy

7

Nghiên cứu, khảo sát tình hình ngôn ngữ khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất giải pháp

Viện Ngôn ngữ học

TS. Đỗ Thị Hiên

8

Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

9

Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam hiện nay

Viện Ngôn ngữ học

PGS. TS. Đoàn Văn Phúc 

 

Và 01 nhiệm vụ trọng điểm: Nghiên cứu, khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số đối với tiếng nói chữ viết dân tộc sử dụng trong giáo dục và trên sóng phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Văn Khang & TS. Bùi Thị Minh Yến chủ nhiệm.

Các tin khác

Luận cứ khoa học của việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Đức Tồn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2011 - 01/01/2012

Ngôn ngữ học, Luật ngôn ngữ, Tiếng dân tộc

Nội dung:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm có 9 đề tài, đó là:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm có 9 đề tài, đó là:

 

TT

Tên đề tài

Cơ quan thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

1

Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn đối với việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

2

Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

3

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS. Vũ Thị Sao Chi

4

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

PGS.TS. Vũ Kim Bảng

5

Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS.  Phạm Tất Thắng

6

Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

TS. Mai Xuân Huy

7

Nghiên cứu, khảo sát tình hình ngôn ngữ khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất giải pháp

Viện Ngôn ngữ học

TS. Đỗ Thị Hiên

8

Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

9

Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam hiện nay

Viện Ngôn ngữ học

PGS. TS. Đoàn Văn Phúc 

 

Và 01 nhiệm vụ trọng điểm: Nghiên cứu, khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số đối với tiếng nói chữ viết dân tộc sử dụng trong giáo dục và trên sóng phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Văn Khang & TS. Bùi Thị Minh Yến chủ nhiệm.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam