Tình hình, đặc điểm của cư dân làm nghề cá ven biển Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Dương Bình

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2005 - 21/04/2024

Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Nguyễn Dương Bình. Đề tài nghiên cứu những vấn đề sau: Đặc điểm của cư dân ven biển Bắc Bộ; Một số đặc điểm trong sinh hoạt kinh tế: đánh bắt thuỷ sản, các loại hình nghề cá, nuôi trồng thuỷ - hải sản, vấn đề ngư-nông kết hợp và đa dạng hoá ngành nghề; Những đặc điểm về văn hoá vật chất và tinh thần của cư dân ven biển Bắc Bộ ở các khía cạnh: công cụ đánh bắt thuỷ sản, tập quán ăn uống, lễ hội, kinh nghiệm sản xuất, luật tục truyền thống liên quan đến đánh bắt thuỷ sản.        
Các tin khác

Tình hình, đặc điểm của cư dân làm nghề cá ven biển Miền Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Dương Bình

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

01/01/2005 - 21/04/2024

Dân tộc học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Nguyễn Dương Bình. Đề tài nghiên cứu những vấn đề sau: Đặc điểm của cư dân ven biển Bắc Bộ; Một số đặc điểm trong sinh hoạt kinh tế: đánh bắt thuỷ sản, các loại hình nghề cá, nuôi trồng thuỷ - hải sản, vấn đề ngư-nông kết hợp và đa dạng hoá ngành nghề; Những đặc điểm về văn hoá vật chất và tinh thần của cư dân ven biển Bắc Bộ ở các khía cạnh: công cụ đánh bắt thuỷ sản, tập quán ăn uống, lễ hội, kinh nghiệm sản xuất, luật tục truyền thống liên quan đến đánh bắt thuỷ sản.        
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam