Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển xã hội, Quản lý xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Trịnh Duy Luân. Đề tài thuộc Chương trình “Mô hình tổng quát về phát triển xã hội và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020“ do Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì. Đề tài tập trung tìm hiểu định hướng những nội dung chủ yếu, những vấn đề cơ bản cần nghiên cứu đối với sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, những biến đổi về thể chế và thiết chế phát triển xã hội ở Việt Nam thập niên 2000 - 2010 vừa qua và những vấn đề đặt ra trong thập niên 2011 – 2020 sắp tới. Tổng hợp kết quả nghiên cứu chỉ ra những vấn đề cơ bản, những định hướng trong các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong thập niên 2011 – 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Trịnh Duy Luân. Đề tài thuộc Chương trình “Mô hình tổng quát về phát triển xã hội và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020“ do Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì. Đề tài tập trung tìm hiểu định hướng những nội dung chủ yếu, những vấn đề cơ bản cần nghiên cứu đối với sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, những biến đổi về thể chế và thiết chế phát triển xã hội ở Việt Nam thập niên 2000 - 2010 vừa qua và những vấn đề đặt ra trong thập niên 2011 – 2020 sắp tới. Tổng hợp kết quả nghiên cứu chỉ ra những vấn đề cơ bản, những định hướng trong các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong thập niên 2011 – 2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Những vấn đề phương pháp luận và kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội. Chương 2: Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam. Chương 3: Một số vấn đề cơ bản về thiết chế trong phát triển xã hội ở Việt Nam. Chương 4: Một số vấn đề cơ bản về sự biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chương 5: Thực trạng và những vấn đề của mô hình phát triển xã hội “thực tiễn - quản lý” ở nước ta hiện nay. Chương 6: Một số kết luận và khuyến nghị về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Phát triển xã hội, Quản lý xã hội, Xã hội học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Trịnh Duy Luân. Đề tài thuộc Chương trình “Mô hình tổng quát về phát triển xã hội và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020“ do Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì. Đề tài tập trung tìm hiểu định hướng những nội dung chủ yếu, những vấn đề cơ bản cần nghiên cứu đối với sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, những biến đổi về thể chế và thiết chế phát triển xã hội ở Việt Nam thập niên 2000 - 2010 vừa qua và những vấn đề đặt ra trong thập niên 2011 – 2020 sắp tới. Tổng hợp kết quả nghiên cứu chỉ ra những vấn đề cơ bản, những định hướng trong các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong thập niên 2011 – 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Trịnh Duy Luân. Đề tài thuộc Chương trình “Mô hình tổng quát về phát triển xã hội và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020“ do Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì. Đề tài tập trung tìm hiểu định hướng những nội dung chủ yếu, những vấn đề cơ bản cần nghiên cứu đối với sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam, những biến đổi về thể chế và thiết chế phát triển xã hội ở Việt Nam thập niên 2000 - 2010 vừa qua và những vấn đề đặt ra trong thập niên 2011 – 2020 sắp tới. Tổng hợp kết quả nghiên cứu chỉ ra những vấn đề cơ bản, những định hướng trong các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong thập niên 2011 – 2020.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Những vấn đề phương pháp luận và kinh nghiệm quốc tế trong nghiên cứu mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội. Chương 2: Tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về mô hình phát triển và quản lý xã hội Việt Nam. Chương 3: Một số vấn đề cơ bản về thiết chế trong phát triển xã hội ở Việt Nam. Chương 4: Một số vấn đề cơ bản về sự biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chương 5: Thực trạng và những vấn đề của mô hình phát triển xã hội “thực tiễn - quản lý” ở nước ta hiện nay. Chương 6: Một số kết luận và khuyến nghị về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam