Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển bách khoa

Bộ

Tạ Văn Thông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Từ điển bách khoa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Văn Thông. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết lý luận, chỉ ra các điểm cần lưu ý và vướng mắc nảy sinh (nếu có) cũng như hướng giải quyết thường gặp trong biên soạn các từ điển bách khoa. Xác định những đặc điểm cơ bản của  từ điển bách khoa và các đặc thù của các loại từ điển bách khoa; xây dựng hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn từ điển bách khoa ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm biên soạn trước đây đồng thời tiếp thu những thành tựu mới của ngôn ngữ học trong nước và thế giới về lĩnh vực này; hướng tới chuyên khảo một công trình lý luận cỡ nhỏ về từ điển bách khoa, để lấy đó làm căn cứ biên soạn các từ điển bách khoa trước yêu cầu thực tế của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Văn Thông. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết lý luận, chỉ ra các điểm cần lưu ý và vướng mắc nảy sinh (nếu có) cũng như hướng giải quyết thường gặp trong biên soạn các từ điển bách khoa. Xác định những đặc điểm cơ bản của  từ điển bách khoa và các đặc thù của các loại từ điển bách khoa; xây dựng hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn từ điển bách khoa ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm biên soạn trước đây đồng thời tiếp thu những thành tựu mới của ngôn ngữ học trong nước và thế giới về lĩnh vực này; hướng tới chuyên khảo một công trình lý luận cỡ nhỏ về từ điển bách khoa, để lấy đó làm căn cứ biên soạn các từ điển bách khoa trước yêu cầu thực tế của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát về từ điển bách khoa và việc biên soạn từ điển bách khoa. Phần 2: Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa. Phần 3: Kiểm kê các công trình biên soạn ở nước ngoài và Việt Nam.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển bách khoa

Bộ

Tạ Văn Thông

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Từ điển bách khoa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Văn Thông. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết lý luận, chỉ ra các điểm cần lưu ý và vướng mắc nảy sinh (nếu có) cũng như hướng giải quyết thường gặp trong biên soạn các từ điển bách khoa. Xác định những đặc điểm cơ bản của  từ điển bách khoa và các đặc thù của các loại từ điển bách khoa; xây dựng hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn từ điển bách khoa ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm biên soạn trước đây đồng thời tiếp thu những thành tựu mới của ngôn ngữ học trong nước và thế giới về lĩnh vực này; hướng tới chuyên khảo một công trình lý luận cỡ nhỏ về từ điển bách khoa, để lấy đó làm căn cứ biên soạn các từ điển bách khoa trước yêu cầu thực tế của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Tạ Văn Thông. Đề tài nghiên cứu nhằm bước đầu tổng kết lý luận, chỉ ra các điểm cần lưu ý và vướng mắc nảy sinh (nếu có) cũng như hướng giải quyết thường gặp trong biên soạn các từ điển bách khoa. Xác định những đặc điểm cơ bản của  từ điển bách khoa và các đặc thù của các loại từ điển bách khoa; xây dựng hệ thống cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn từ điển bách khoa ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm biên soạn trước đây đồng thời tiếp thu những thành tựu mới của ngôn ngữ học trong nước và thế giới về lĩnh vực này; hướng tới chuyên khảo một công trình lý luận cỡ nhỏ về từ điển bách khoa, để lấy đó làm căn cứ biên soạn các từ điển bách khoa trước yêu cầu thực tế của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Khái quát về từ điển bách khoa và việc biên soạn từ điển bách khoa. Phần 2: Phương pháp biên soạn từ điển bách khoa. Phần 3: Kiểm kê các công trình biên soạn ở nước ngoài và Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam