Lý luận và thực tiễn biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư

Bộ

Nguyễn Hữu Hoành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Từ điển bách khoa

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Hữu Hoành. Nhiệm vụ cấp bộ mã số NV09-33-08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT 09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Hùng Việt làm chủ nhiệm Chương trình.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Hữu Hoành. Nhiệm vụ cấp bộ mã số NV09-33-08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT 09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Hùng Việt làm chủ nhiệm Chương trình.

Nội dung của nhiệm vụ là khảo sát, tìm hiểu những thành tựu nghiên cứu về từ điển và các công trình bách khoa ở Việt Nam năm 2010, những thành tựu trong công tác biên soạn từ điển và các công trình bách khoa ở Việt Nam năm 2010, đánh giá chung về tình hình và tác động của việc nghiên cứu, biên soạn từ điển, công trình bách khoa trong năm 2010.

Các tin khác

Lý luận và thực tiễn biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư

Bộ

Nguyễn Hữu Hoành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển, Từ điển bách khoa

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Hữu Hoành. Nhiệm vụ cấp bộ mã số NV09-33-08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT 09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Hùng Việt làm chủ nhiệm Chương trình.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Hữu Hoành. Nhiệm vụ cấp bộ mã số NV09-33-08 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ mã số CT 09-33 “Những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận và phương pháp biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Hùng Việt làm chủ nhiệm Chương trình.

Nội dung của nhiệm vụ là khảo sát, tìm hiểu những thành tựu nghiên cứu về từ điển và các công trình bách khoa ở Việt Nam năm 2010, những thành tựu trong công tác biên soạn từ điển và các công trình bách khoa ở Việt Nam năm 2010, đánh giá chung về tình hình và tác động của việc nghiên cứu, biên soạn từ điển, công trình bách khoa trong năm 2010.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam