Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận cơ bản về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

Bộ

Phạm Hùng Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các loại từ điển và bách khoa thư cơ bản. Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn cơ bản đối với các loại hình từ điển và bách khoa thư để trên cơ sở đó triển khai biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các loại từ điển và bách khoa thư cơ bản. Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn cơ bản đối với các loại hình từ điển và bách khoa thư để trên cơ sở đó triển khai biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài: Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết về các loại hình từ điển và bách khoa thư, vấn đề xác định các loại hình từ điển và bách khoa thư cơ bản, vấn đề xác định đặc trưng cơ bản của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam. Trên cơ sở các đặc trưng cơ bản, phân biệt các loại từ điển ngữ văn với từ điển thuật ngữ, từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa; phân biệt từ điển bách khoa với bách khoa toàn thư, vv. Tổng kết công tác khảo sát thực tế để nắm được thực trạng công tác nghiên cứu về từ điển, về bách khoa thư, về các loại từ điển và bách khoa thư hiện có ở Việt Nam.    

Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết các vấn đề thuộc về cấu trúc vĩ mô (cấu trúc bảng từ) và cấu trúc vi mô (cấu trúc của phần giải nghĩa - đối với từ điển giải thích, hoặc đối dịch - đối với từ điển đối dịch) của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết để xác định các nội dung thuộc về phương pháp luận trong việc biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Xây dựng cơ sở lí luận và thực tế cho đề án biên soạn bộ bách khoa toàn thư Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề lí luận chung về từ điển học và bách khoa thư. Phần thứ hai: Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về  từ điển  học và bách khoa thư. Phần thứ ba: Một số phương pháp cụ thể trong thực hành biên soạn từ điển, công trình bách khoa.
Các tin khác

Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận cơ bản về từ điển học và bách khoa thư Việt Nam

Bộ

Phạm Hùng Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Từ điển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các loại từ điển và bách khoa thư cơ bản. Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn cơ bản đối với các loại hình từ điển và bách khoa thư để trên cơ sở đó triển khai biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Hùng Việt. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các loại từ điển và bách khoa thư cơ bản. Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận biên soạn cơ bản đối với các loại hình từ điển và bách khoa thư để trên cơ sở đó triển khai biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài: Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết về các loại hình từ điển và bách khoa thư, vấn đề xác định các loại hình từ điển và bách khoa thư cơ bản, vấn đề xác định đặc trưng cơ bản của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam. Trên cơ sở các đặc trưng cơ bản, phân biệt các loại từ điển ngữ văn với từ điển thuật ngữ, từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa; phân biệt từ điển bách khoa với bách khoa toàn thư, vv. Tổng kết công tác khảo sát thực tế để nắm được thực trạng công tác nghiên cứu về từ điển, về bách khoa thư, về các loại từ điển và bách khoa thư hiện có ở Việt Nam.    

Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết các vấn đề thuộc về cấu trúc vĩ mô (cấu trúc bảng từ) và cấu trúc vi mô (cấu trúc của phần giải nghĩa - đối với từ điển giải thích, hoặc đối dịch - đối với từ điển đối dịch) của từng loại hình từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Tổng hợp và khái quát hóa tình hình nghiên cứu lí thuyết để xác định các nội dung thuộc về phương pháp luận trong việc biên soạn các loại từ điển và bách khoa thư Việt Nam.

Xây dựng cơ sở lí luận và thực tế cho đề án biên soạn bộ bách khoa toàn thư Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề lí luận chung về từ điển học và bách khoa thư. Phần thứ hai: Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về  từ điển  học và bách khoa thư. Phần thứ ba: Một số phương pháp cụ thể trong thực hành biên soạn từ điển, công trình bách khoa.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam