Lao động và việc làm nông thôn

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2010 - 16/04/2024

Lao động, Nông thôn, Việc làm nông thôn

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đây là nhiệm vụ thường niên của Viện Xã hội học, Nhiệm vụ đã lựa chọn vấn đề quan trọng có tính thời sự hiện nay, đó là lao động và việc làm. Tác giả đã tập trung phân tích tình hình chung của đất nước trong hai năm  2009 và 2010; vấn đề xoá đói giảm nghèo; vấn đề thu nhập và việc làm ở nông thôn.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đây là nhiệm vụ thường niên của Viện Xã hội học, Nhiệm vụ đã lựa chọn vấn đề quan trọng có tính thời sự hiện nay, đó là lao động và việc làm. Tác giả đã tập trung phân tích tình hình chung của đất nước trong hai năm  2009 và 2010; vấn đề xoá đói giảm nghèo; vấn đề thu nhập và việc làm ở nông thôn.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Tình hình chung 2009 – 2010, đề cập tới những nội dung như: một vài chỉ số kinh tế; đô thị hoá; di dân; xoá đối giảm nghèo. Làm rõ bối cảnh phát triển xã hội nói chung của Việt Nam trong hai năm 2009- 2010.

Phần thứ hai: Các nguồn lực phát triển, tác giả đã phân tích các nguồn lực cho phát triển xã hội nông thôn với các nội dung như lao động và ruộng đất; dân số và lao động; chất lượng lao động; ruộng đất và lao động; lao động di cư.

Phần thứ ba: Việc làm và thu nhập nông thôn, tác giả đã nghiên cứu các vấn đề về tình trạng việc làm; thu nhập của nông dân; đóng góp của lao động di cư vào thu nhập nông thôn; đầu tư và đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm nông thôn.

Các tin khác

Lao động và việc làm nông thôn

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2010 - 16/04/2024

Lao động, Nông thôn, Việc làm nông thôn

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đây là nhiệm vụ thường niên của Viện Xã hội học, Nhiệm vụ đã lựa chọn vấn đề quan trọng có tính thời sự hiện nay, đó là lao động và việc làm. Tác giả đã tập trung phân tích tình hình chung của đất nước trong hai năm  2009 và 2010; vấn đề xoá đói giảm nghèo; vấn đề thu nhập và việc làm ở nông thôn.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đây là nhiệm vụ thường niên của Viện Xã hội học, Nhiệm vụ đã lựa chọn vấn đề quan trọng có tính thời sự hiện nay, đó là lao động và việc làm. Tác giả đã tập trung phân tích tình hình chung của đất nước trong hai năm  2009 và 2010; vấn đề xoá đói giảm nghèo; vấn đề thu nhập và việc làm ở nông thôn.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Tình hình chung 2009 – 2010, đề cập tới những nội dung như: một vài chỉ số kinh tế; đô thị hoá; di dân; xoá đối giảm nghèo. Làm rõ bối cảnh phát triển xã hội nói chung của Việt Nam trong hai năm 2009- 2010.

Phần thứ hai: Các nguồn lực phát triển, tác giả đã phân tích các nguồn lực cho phát triển xã hội nông thôn với các nội dung như lao động và ruộng đất; dân số và lao động; chất lượng lao động; ruộng đất và lao động; lao động di cư.

Phần thứ ba: Việc làm và thu nhập nông thôn, tác giả đã nghiên cứu các vấn đề về tình trạng việc làm; thu nhập của nông dân; đóng góp của lao động di cư vào thu nhập nông thôn; đầu tư và đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm nông thôn.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam