Kinh tế Việt Nam năm 2010 và triển vọng năm 2011

Bộ

Tô Ánh Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Ánh Dương. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới năm 2010. Đề cập tới các nội dung: tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 phục hồi mạnh nhưng không vững chắc, xuất hiện những bất ổn. Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu suy yếu do tình trạng bất đối xứng về mục tiêu chính sách giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Dòng thương mại toàn cầu phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2010 nhưng chậm lại trong nửa cuối năm 2010. Thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh trong năm 2010. Nợ công ở nhóm nền kinh tế chủ chốt tăng cao đến mức nguy hiểm. Diễn biến tại một số nền kinh tế chủ chốt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Ánh Dương. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới năm 2010. Đề cập tới các nội dung: tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 phục hồi mạnh nhưng không vững chắc, xuất hiện những bất ổn. Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu suy yếu do tình trạng bất đối xứng về mục tiêu chính sách giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Dòng thương mại toàn cầu phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2010 nhưng chậm lại trong nửa cuối năm 2010. Thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh trong năm 2010. Nợ công ở nhóm nền kinh tế chủ chốt tăng cao đến mức nguy hiểm. Diễn biến tại một số nền kinh tế chủ chốt.

Chương 2: Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010. Với các nội dung: Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu, tuy nhiên chất lượng tăng trưởng thấp. Cán cân thanh toán quốc tế chưa ổn định. Lạm phát ở mức 2 con số. Thị trường tài chính nhiều thăng trầm.

Chương 3: Cán cân thương mại và vấn đề nhập siêu. Cán cân thương mại Việt Nam năm 2010. Nguyên nhân nhập siêu. Các biện pháp giảm thâm hụt thương mại.

Chương 4: Hoạt động ngân hàng và chính sách tiền tệ năm 2010.

Chương 5: Phối hợp các chính sách vĩ mô. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá.

Chương 6: Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011.

Các tin khác

Kinh tế Việt Nam năm 2010 và triển vọng năm 2011

Bộ

Tô Ánh Dương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Ánh Dương. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới năm 2010. Đề cập tới các nội dung: tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 phục hồi mạnh nhưng không vững chắc, xuất hiện những bất ổn. Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu suy yếu do tình trạng bất đối xứng về mục tiêu chính sách giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Dòng thương mại toàn cầu phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2010 nhưng chậm lại trong nửa cuối năm 2010. Thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh trong năm 2010. Nợ công ở nhóm nền kinh tế chủ chốt tăng cao đến mức nguy hiểm. Diễn biến tại một số nền kinh tế chủ chốt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Tô Ánh Dương. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 6 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế thế giới năm 2010. Đề cập tới các nội dung: tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2010 phục hồi mạnh nhưng không vững chắc, xuất hiện những bất ổn. Phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu suy yếu do tình trạng bất đối xứng về mục tiêu chính sách giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Dòng thương mại toàn cầu phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2010 nhưng chậm lại trong nửa cuối năm 2010. Thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh trong năm 2010. Nợ công ở nhóm nền kinh tế chủ chốt tăng cao đến mức nguy hiểm. Diễn biến tại một số nền kinh tế chủ chốt.

Chương 2: Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010. Với các nội dung: Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu, tuy nhiên chất lượng tăng trưởng thấp. Cán cân thanh toán quốc tế chưa ổn định. Lạm phát ở mức 2 con số. Thị trường tài chính nhiều thăng trầm.

Chương 3: Cán cân thương mại và vấn đề nhập siêu. Cán cân thương mại Việt Nam năm 2010. Nguyên nhân nhập siêu. Các biện pháp giảm thâm hụt thương mại.

Chương 4: Hoạt động ngân hàng và chính sách tiền tệ năm 2010.

Chương 5: Phối hợp các chính sách vĩ mô. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá.

Chương 6: Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam