Những thách thức đối với các nền kinh tế mới nổi trước khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay

Bộ

Trương Tuấn Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Tuấn Anh. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về các nền kinh tế mới nổi hiện nay làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn để xác định, hiểu rõ về thuật ngữ “nền kinh tế mới nổi”, khái quát phần nào toàn cảnh kinh tế của một số nền kinh tế mới nổi lớn nhất và đặc biệt là nêu bật sức mạnh nội lực của các nền kinh tế mới nổi và vị trí, vai trò đặc biệt của nó đối trong việc vực dậy nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Tuấn Anh. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về các nền kinh tế mới nổi hiện nay làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn để xác định, hiểu rõ về thuật ngữ “nền kinh tế mới nổi”, khái quát phần nào toàn cảnh kinh tế của một số nền kinh tế mới nổi lớn nhất và đặc biệt là nêu bật sức mạnh nội lực của các nền kinh tế mới nổi và vị trí, vai trò đặc biệt của nó đối trong việc vực dậy nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và kết luận, thông tin chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1. Khái quát về các nền kinh tế mới nổi trên thế giới. Chương 2. Khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay: Những cơ hội và thách thức đối với các nền kinh tế mới nổi. Chương 3. Thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay đối với nền kinh tế Việt Nam và bài học kinh nghiệm.

Các tin khác

Những thách thức đối với các nền kinh tế mới nổi trước khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay

Bộ

Trương Tuấn Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Tuấn Anh. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về các nền kinh tế mới nổi hiện nay làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn để xác định, hiểu rõ về thuật ngữ “nền kinh tế mới nổi”, khái quát phần nào toàn cảnh kinh tế của một số nền kinh tế mới nổi lớn nhất và đặc biệt là nêu bật sức mạnh nội lực của các nền kinh tế mới nổi và vị trí, vai trò đặc biệt của nó đối trong việc vực dậy nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Tuấn Anh. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin về các nền kinh tế mới nổi hiện nay làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn để xác định, hiểu rõ về thuật ngữ “nền kinh tế mới nổi”, khái quát phần nào toàn cảnh kinh tế của một số nền kinh tế mới nổi lớn nhất và đặc biệt là nêu bật sức mạnh nội lực của các nền kinh tế mới nổi và vị trí, vai trò đặc biệt của nó đối trong việc vực dậy nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và kết luận, thông tin chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1. Khái quát về các nền kinh tế mới nổi trên thế giới. Chương 2. Khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay: Những cơ hội và thách thức đối với các nền kinh tế mới nổi. Chương 3. Thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay đối với nền kinh tế Việt Nam và bài học kinh nghiệm.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam