Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc

Bộ

Chu Văn Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Chu Văn Tuấn. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, nhưng sẽ tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay. Trên cơ sở đó rút ra những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nhất là từ khi bắt đầu cải cách mở cửa cho đến nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ trước cải cách mở cửa (1949-1978): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Một số kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc; Một số hạn chế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay (1978 - nay): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Quá trình hình thành và những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; Những kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ 1978 đến nay; Những kinh nghiệm chưa thành công; Về những nguyên nhân thành công và thất bại của Trung Quốc. Chương 3: Những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số kiến nghị của đề tài: Một số bài học đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Chu Văn Tuấn. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, nhưng sẽ tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay. Trên cơ sở đó rút ra những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nhất là từ khi bắt đầu cải cách mở cửa cho đến nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ trước cải cách mở cửa (1949-1978): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Một số kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc; Một số hạn chế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay (1978 - nay): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Quá trình hình thành và những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; Những kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ 1978 đến nay; Những kinh nghiệm chưa thành công; Về những nguyên nhân thành công và thất bại của Trung Quốc. Chương 3: Những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số kiến nghị của đề tài: Một số bài học đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Các tin khác

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc

Bộ

Chu Văn Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Chủ nghĩa xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Chu Văn Tuấn. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, nhưng sẽ tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay. Trên cơ sở đó rút ra những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nhất là từ khi bắt đầu cải cách mở cửa cho đến nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ trước cải cách mở cửa (1949-1978): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Một số kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc; Một số hạn chế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay (1978 - nay): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Quá trình hình thành và những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; Những kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ 1978 đến nay; Những kinh nghiệm chưa thành công; Về những nguyên nhân thành công và thất bại của Trung Quốc. Chương 3: Những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số kiến nghị của đề tài: Một số bài học đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Chu Văn Tuấn. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay, nhưng sẽ tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay. Trên cơ sở đó rút ra những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, đề tài có những nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghiên cứu những kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nhất là từ khi bắt đầu cải cách mở cửa cho đến nay. Rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc trong thời kỳ trước cải cách mở cửa (1949-1978): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Một số kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc; Một số hạn chế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay (1978 - nay): Quan điểm của Trung Quốc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Quá trình hình thành và những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; Những kinh nghiệm thành công trong xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc từ 1978 đến nay; Những kinh nghiệm chưa thành công; Về những nguyên nhân thành công và thất bại của Trung Quốc. Chương 3: Những bài học cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và một số kiến nghị của đề tài: Một số bài học đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam