Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn từ nay đến 2020

Bộ

Bùi Nguyên Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Nguyên Khánh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện và đánh giá mức độ đạt được của tính pháp quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong những năm qua trong tiến trình đổi mới đất nước, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Xác định được những yếu tố có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và những yếu tố đặc thù trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển xã hội dân sự, tạo điều kiện cho việc thực hiện đầy đủ và bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân, thúc đẩy tính tích cực và trách nhiệm công dân của họ. Tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của Nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở nước ta.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Nguyên Khánh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện và đánh giá mức độ đạt được của tính pháp quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong những năm qua trong tiến trình đổi mới đất nước, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Xác định được những yếu tố có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và những yếu tố đặc thù trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển xã hội dân sự, tạo điều kiện cho việc thực hiện đầy đủ và bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân, thúc đẩy tính tích cực và trách nhiệm công dân của họ. Tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của Nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở nước ta.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản của Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Phần thứ hai: Thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam ở nước ta hiện nay. Phần thứ ba: Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn từ nay đến 2020.

Các tin khác

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn từ nay đến 2020

Bộ

Bùi Nguyên Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

01/01/2009 - 01/01/2010

Nhà nước pháp quyền, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Nguyên Khánh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện và đánh giá mức độ đạt được của tính pháp quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong những năm qua trong tiến trình đổi mới đất nước, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Xác định được những yếu tố có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và những yếu tố đặc thù trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển xã hội dân sự, tạo điều kiện cho việc thực hiện đầy đủ và bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân, thúc đẩy tính tích cực và trách nhiệm công dân của họ. Tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của Nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở nước ta.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Nguyên Khánh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện và đánh giá mức độ đạt được của tính pháp quyền trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trong những năm qua trong tiến trình đổi mới đất nước, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Xác định được những yếu tố có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và những yếu tố đặc thù trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy và hỗ trợ phát triển xã hội dân sự, tạo điều kiện cho việc thực hiện đầy đủ và bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân, thúc đẩy tính tích cực và trách nhiệm công dân của họ. Tổng kết, đánh giá lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền để từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp quyền của Nhà nước, của hệ thống chính trị của pháp luật đã trở thành một đòi hỏi bức xúc của khoa học về nhà nước và pháp luật ở nước ta.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận cơ bản của Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Phần thứ hai: Thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam ở nước ta hiện nay. Phần thứ ba: Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn từ nay đến 2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam