Từ Hiệp hội (ASEAN) đến Cộng đồng (AC)

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

ASEAN, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài đã tập trung phân tích và đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC trong thời gian qua; Phân tích những vấn đề nổi bật đang và sẽ đặt ra trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) thành Cộng đồng (AC); Đánh giá những tác động chủ yếu đến Việt Nam và đề xuất các gợi ý về chính sách nhằm thúc đẩy liên kết và gia tăng vai trò của Việt Nam trong AC hiện nay và thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài đã tập trung phân tích và đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC trong thời gian qua; Phân tích những vấn đề nổi bật đang và sẽ đặt ra trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) thành Cộng đồng (AC); Đánh giá những tác động chủ yếu đến Việt Nam và đề xuất các gợi ý về chính sách nhằm thúc đẩy liên kết và gia tăng vai trò của Việt Nam trong AC hiện nay và thời gian tới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương I: Đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC. Chương này đề cập tới sự phát triển của ASEAN - tiền đề cần thiết của cộng đồng AC; Cộng đồng ASEAN (AC): Từ ý tưởng đến hiện thực; Tăng cường củng cố và phát triển hợp tác quốc tế trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Chương II: Những vấn đề nổi bật trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) sang Cộng đồng (AC). Nội dung chương 2 gồm: Vấn đề hoàn thiện mô hình, thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức; Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN - Nhiệm vụ vô cùng khó khăn từ nay đến 2020 của AC; Đối mặt với những thách thức thực hiện AC nói chung, từng cộng đồng nói riêng; Cộng đồng AC tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nước lớn. Chương III: Triển vọng thực hiện AC đến 2020 và tác động chủ yếu đối với Việt Nam.

Các tin khác

Từ Hiệp hội (ASEAN) đến Cộng đồng (AC)

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

ASEAN, Chính trị, Kinh tế, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài đã tập trung phân tích và đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC trong thời gian qua; Phân tích những vấn đề nổi bật đang và sẽ đặt ra trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) thành Cộng đồng (AC); Đánh giá những tác động chủ yếu đến Việt Nam và đề xuất các gợi ý về chính sách nhằm thúc đẩy liên kết và gia tăng vai trò của Việt Nam trong AC hiện nay và thời gian tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài đã tập trung phân tích và đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC trong thời gian qua; Phân tích những vấn đề nổi bật đang và sẽ đặt ra trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) thành Cộng đồng (AC); Đánh giá những tác động chủ yếu đến Việt Nam và đề xuất các gợi ý về chính sách nhằm thúc đẩy liên kết và gia tăng vai trò của Việt Nam trong AC hiện nay và thời gian tới.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương I: Đánh giá quá trình hình thành và xây dựng Cộng đồng AC. Chương này đề cập tới sự phát triển của ASEAN - tiền đề cần thiết của cộng đồng AC; Cộng đồng ASEAN (AC): Từ ý tưởng đến hiện thực; Tăng cường củng cố và phát triển hợp tác quốc tế trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Chương II: Những vấn đề nổi bật trong quá trình chuyển từ Hiệp hội (ASEAN) sang Cộng đồng (AC). Nội dung chương 2 gồm: Vấn đề hoàn thiện mô hình, thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức; Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN - Nhiệm vụ vô cùng khó khăn từ nay đến 2020 của AC; Đối mặt với những thách thức thực hiện AC nói chung, từng cộng đồng nói riêng; Cộng đồng AC tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nước lớn. Chương III: Triển vọng thực hiện AC đến 2020 và tác động chủ yếu đối với Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam